đả lôi đàicao tiệm lyquần anh hội

đả lôi đàicao tiệm lyquần anh hội[ 4 ]chuvuongmien nhà Tần thống nhất được lục quốc , chia ra lam 36 quận , trên có thứ sử , dưới có quận thú , toàn quyền xử lý đất nước , mặt phía tây đất Quan Trung thì giao cho đại tướng Chương Hàm , Đổng … Tiếp tục đọc