Nguyên Sa – phê bình văn học của Tạ Tỵ

Nguyên Sa Tạ Tỵ Nội dung thủ bút: Sân bắn Bia lên ta thấy thân người Thấy ta thấy địch thấy đời lãng du Thấy tay dư thấy chân thừa Thấy tai nghễnh ngãng mắt mù óc không Một đời phơ phất hình nhân Thấy còn thấy hết sau cùng thấy đau Bia lên thấy … Tiếp tục đọc