C Â Y K I M M A Y Tác giả: Đào Hiếu

C Â Y K I M M A Y Tác giả: Đào Hiếu * Nhân vụ rùm beng “Việt Nam sắp sản xuất ô-tô-con hiện đại” do ông chủ mì ăn liền làm sếp, tôi xin kể lại câu chuyện về cây kim may mà tôi từng là người trong cuộc. CHUYỆN KỂ RẰNG: Ngày … Tiếp tục đọc