Trường Thi Bình Định và Sĩ Tử Quảng Ngãi (phần 2 và hết ) – Đào Đức Chương

IV – GÓP VÀO ĐẤT NƯỚC Điều đáng nói là trường thi Bình Định đã đóng góp cho đất nước những anh hùng cứu nước, những nhân tài, những bậc đại khoa. 1 – Ứng nghĩa Cần Vương: Các thủ lãnh của Phong trào Cần Vương (1885) ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú … Tiếp tục đọc

TRƯỜNG THI BÌNH ĐỊNH VÀ SĨ TỬ QUẢNG NGÃI – ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

TRƯỜNG THI BÌNH ĐỊNH VÀ SĨ TỬ QUẢNG NGÃI ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG Từ thời Gia Long (嘉 隆) đến Thiệu Trị (紹 治), sĩ tử các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận được phân phối ứng thí như sau: Các tỉnh từ đèo Cả trở ra thi ở Trường Thừa Thiên, từ đèo Cả … Tiếp tục đọc