Cái dốt của triều đình Huế

PHAN KHÔI: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1928   Cái dốt của triều đình Huế   Mấy lâu tại triều đình Huế có đặt một sở biên tập để làm một bộ Hán Việt từ điển. Họ đã bắt đầu xuất bản một tập rồi. Tập Hán Việt từ điển nầy chính nhà biên tập tự … Tiếp tục đọc