“Chúng tôi là một đoàn quân chiến bại.”. THOMAS POLGAR

“Chúng tôi là một đoàn quân chiến bại.”… x     “Chúng tôi là một đoàn quân chiến bại.” THOMAS POLGAR (Chỉ huy Trung ương Tình báo Mỹ tại Việt Nam) ======================================== Trong ấn bản Việt Ngữ dành cho độc giả Việt Nam, tác giả xin được ghi như sau : “…TÔI MUỐN ĐƯỢC TẶNG CHO … Tiếp tục đọc