SỐNG BUÔNG THẢ VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ – VŨ THỊ HƯƠNG MAI

SỐNG BUÔNG THẢ VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ * Bất kỳ cái gì cũng có giá của nó, và quả thật hầu hết các “cậu ấm cô chiêu” có lối sống chơi bời trác táng, sa đoạ đều có những kết cục “bi tráng”. Dẫu biết là vậy, nhưng vẫn có nhiều kẻ như thế. … Tiếp tục đọc