HD-981 đã dời đi nhưng hiểm họa xâm lăng vẫn còn đó!

Bài viết của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN) Giàn khoan HD-981 đã dời đi nhưng trong thực tế chưa có sự bảo đảm nào là chủ quyền lãnh hải Việt Nam đã được trả lại toàn vẹn. Cơn bão Rammasun sẽ qua, và những áp lực ngoại giao của thế giới đối với Trung Cộng sẽ từ từ … Tiếp tục đọc