Vài Ý nghĩ về ngày 30 tháng 4 năm 1975 – Trần Hoàng Hoa

  Lời giới thiệu của Nguyễn Liệu Trần Hoàng Hoa là  một bút hiệu của Trần Văn Hưng, giáo sư văn chương triết học trường nữ trung học Quảng Ngãi và Quảng Ngãi Nghĩa Thục trước năm 1975. Sau 7 năm tù cộng sản, vượt biên, hiện ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Về đề … Tiếp tục đọc