Hồng Sơn Liệp Hộ Phú – Du Phong Trần Ngọc Chí

Hồng Sơn Liệp Hộ Phú Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 195 năm ngày mất của Ðại Thi Hào Nguyễn Du (03/01/1766 – 18/09/1820) Dòng tộc nho phong Gia môn thế phiệt Khí thiêng Hồng Lĩnh hun đúc nhân tài Nguồn mạch sông La ươm mầm hiệt kiệt Nhớ người xưa: Nức tiếng thơm … Tiếp tục đọc