Sử gia Simon Sebag Montefiore: Putin bị ám ảnh về vị trí lịch sử của mình

Sử gia Simon Sebag Montefiore: Putin bị ám ảnh về vị trí lịch sử của mình Nguồn: Ukraine-Krieg: „Putin ist besessen von dem Platz, den er in der Geschichte einnehmen wird“, WELT, 31/03/2022. Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài “Putin, một cựu nhân viên KGB, vừa là người thừa kế, vừa là người tạo ra các cấu trúc thời … Tiếp tục đọc