HOA HYACHING TÍM – Hình Chu Vương Miện

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –  Thằng Sứ Quán 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –  Thằng Sứ Quán  Vài năm sau này, cụm từ lỗi thằng đánh máy – xem chừng – thưa hẳn trên những trang báo của nước CHXHCNVN. Hỏi thăm mới biết rằng (với thời gian, cùng tuổi đời) mấy chả đều đã lần lượt chuyển qua từ trần ráo nạo.  Đám … Tiếp tục đọc