Nguyên Lạc: BÀN VỀ QUY (RÙA)

Nguyên Lạc: BÀN VỀ QUY (RÙA) . Cẩn báo: – Chuyện hạn chế các Bà và cấm trẻ dưới 18 tuổi! Vào bài: Thương thay cho phận con rùa Ở đình đội hạc, ở chùa đội bia Ở trong bàn tiệc lia chia Rùa ta phải chịu hết khìa… lại xé phay . BÓI MU … Tiếp tục đọc