THÔNG BÁO #4 CỦA CÂU LẠC BỘ HOA-MAI

THÔNG BÁO #4 CỦA  CÂU LẠC BỘ HOA-MAI v/v:  Buổi Gây Quỹ Trợ giúp Khẩn cấp cho hai TNLT thành công tốt đẹp. Houston, TX (April 5, 2014) – Buổi gây quỹ trợ giúp khẩn cấp cho hai vị TNLT Nguyễn Hữu Cầu và Đinh Đăng Định đã được tổ chức thành công với kết … Tiếp tục đọc