GA CHIỀU – Diễm Buồn

Lá Thư Từ Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng

Quê Hương Trong Tôi – Dư Thị Diễm Buồn

Màu Hoa Cài Áo – Dư Thị Diễm Buồn

PHÂN ƯU

Hoa Thanh Long – Hình Chu Vương Miện

THƯ MỜI – DZŨNG NGUYỄN

Hoa Thược Dược Đỏ

Hoa Nhật Quỳnh – Hình Chu Vương Miện