Cám Ơn Học Giả Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

Cám Ơn Học Giả Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức   Bác Paul đã có nhã ý viết bài tặng tôi và nhà thơ Ba Nguyên. Bài viết rất hay khá dài. Tôi đọc một lần hiểu ngay thành ý, tấm lòng thiết tha với nhân sinh thời thế của bác. Tôi xin miễn trích … Tiếp tục đọc