‘Dự án bauxite không lợi gì cho đất nước’

‘Dự án bauxite không lợi gì cho đất nước’ 6 giờ trước Chia sẻ Bộ Công Thương nói ‘Đánh giá “nếu sản xuất 660.000 tấn bauxite sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD là vội vã, thiếu cơ sở”, Chuyên gia trong nước nói bất lợi của dự án bauxite trên Tây Nguyên là quá rõ … Tiếp tục đọc