Bạo Chúa Quê Tôi

  Bạo Chúa Quê Tôi Nguyễn Quang   Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông. Tế Hanh. Khi lớn lên, những người thân của tôi không làm nghề truyền thống nữa. Họ được ăn học và trở thành kẻ đánh lưới người. Những người không phải … Tiếp tục đọc