TRẢ TA SÔNG NÚI! DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC – thơ Hồ Công Tâm

TRẢ TA SÔNG NÚI! DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC   [1]   Trả Ta Sông Núi        Bản Giốc, Hoàng Sa giặc chiếm rồi Lòng người như lửa bỏng dầu sôi Nhân dân căm phẫn đòi lên tiếng   Ác đảng tham quyền dám hở môi? Dân tộc Rồng Tiên thề đuổi giặc Việt gian Cộng … Tiếp tục đọc