THƠ VỀ TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA CỦA CHU VƯƠNG MIỆN

THƠ VỀ TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA CỦA CHU VƯƠNG MIỆN

 THẾ 3 QUỐC

Tào thế mạnh
người đông
muốn đánh ai thì đánh
đánh không được
rút
Quyền một vùng Giang Nam
sông nước trùng trùng
giữ cũng được
mà công cũng xong
Bị hãm vào tử địa
duy nhất 1 con đường
Nam dựa Quyền
Bắc cự Tào

mưu tại người
thành cũng tại người
tướng ít quân ít
lương thực thiếu
quân trang quân dụng không đủ
phòng thủ nổi là may
công nỗi gì?
27 năm thế chia ba thiên hạ
giữ được cũng là khá?

đặt các nhân vật Ba Thục lên bàn cân
so với Ngô Ngụy
bất cứ diện nào cũng không
bằng
may nhờ đại văn hào La Quán Trung
đời Thanh
thiên vị
viết sai sự thật


QUÂN SƯ


KHỔNG MINH
 
tổ tiên dòng họ Cát
là tướng Cát Anh
thời Tây Hán bị Trần Thắng giết oan
đến đời Hán Văn Đế
cho tìm con cháu lại phong cho đất Gia
nên gọi là Gia Cát Lượng
 
* âm Gia có khi còn gọi là Chư
 
hiệu Ngọa Long Tiên Sinh
tức Rồng Nằm
chí cả tài cao
trong lều tranh đã sẵn chia ba thiên hạ
nhưng mưu sự tại nhân
thành sự tại thiên
 
cha mất sớm
cả gia đình theo chú là Gia Cát Huyền
nhờ dưới trướng của Lưu Biểu
ở Kinh Châu
anh cả là Gia Cát Cẩn
làm tôi thần Cho Giang Đông
thứ hai là Gia Cát Lượng
thứ ba là Gia Cát Quân
hai người này theo phò Lưu Bị
Người áp út và Út
theo phò Tào Tháo
nước chia làm 3
gia đình cũng chia làm 3
 
BÀNG SĨ NGUYÊN
 
tức Bàng Thống
hiệu Phượng Sồ
nguyên là hậu thân của Hứa Phụ
chết năm 34 tưổi
 
chú ruột là Bàng Đức Công
là nhân tài kiệt xuất
thời Tam Quốc
không xoay nổi thời thế
chết ở Lạc Phụng Ba
 
TỪ THỨ
 
tức Từ Nguyên Trực
là một trong bốn người bạn thân thiết
của Khổng Minh
tài kinh luân thao lược
 
 
TAM CỐ THẢO LƯ
 
lần một
ba anh em Lưu Quan Trương
đi ngựa tới đồi Ngọa Long Cương
không gặp hiền tài ra về
vào quán cóc gặp Thôi Châu Bình
tưởng Khổng Minh
nói dăm điều ba chuyện
loạn loạn bình bình
dỏ dở gàn gàn
mất thì giờ
bỏ đi luôn?
 
lần hai
gặp Thạch Quảng Nguyên
nói lác lác xàm xàm
không lọt lỗ nhĩ
đến nhà tiên sinh Ngọa Long
gặp Gia Cát Quân
ra về dọc đường
gặp Hoàng Thừa Ngạn
nhạc phụ của Gia Cát Lượng
 
ba vị tướng quân
khoanh tay đứng hầu ngoài cửa
chờ Khổng Minh ngủ
cuộc gặp mặt
như rồng gặp mây như cá gặp nước
buổi hội ngộ đầu tiên
nơi lều tranh mang bản đồ ra chia ba
“Tam Quốc”
Bắc Ngụy Đông Ngô Ba Thục
 ba đỉnh chận vạc
vững 52 năm
 
 
THÀNH SỰ
 
(Khổng Minh)
 
danh sĩ cõi Dĩnh Châu
Mạnh Công Uy, Thôi Châu Bình
 Tư Mã Thủy Kính, Thạch Quảng Nguyên
sống đời nhàn nhã
im ru bà rù
khỏe như con bò kéo xe
Bàng Sĩ Nguyên, Khổng Minh
lao tâm khổ trí
kẻ thác năm 34 ở đồi Lạc Phượng
kẻ thác năm 54 ở đồi Ngũ Trượng Nguyên
không tích sự gì?
chỉ làm cho nước loạn thêm
ôm rơm lắm rát bụng
nước chẩy lá môn
nhân tài xuất chúng
toàn công cốc
chả làm được gì?
 
 
THÁC
 
Kỷ Tín
bình thường tầm thường
thác sinh làm Triệu Vân
o có công trạng gì hoành tráng
ngoài cái chết thay cho Lưu Bang
đời đời được thơ phụng
nơi miếu đường
 
Hàn Tín
mang cả giang san họ Sở
dâng tận tay Lưu Bang
chết toàn thây
nơi gác chuông
uổng phí mộ đời
múc nước
cho chó uống
 
Tào Tháo
Trần Cung nhận xét
thời thịnh anh là trung thần
thời loạn anh là gian hùng
thời thế nhiễu nhương
tam phân ngũ liệt
chính nhân quân tử
không bao nhiêu
tiểu nhân lưu manh
quá nhiều
nắm được thời thế
ổn định triều cương
chuyện không dễ dàng
tóm gọn giang san về một mối
duy nhất lúc bấy giờ
chỉ Tào A Man
 
Chu Vương Miện


THẾ 3 QUỐC

Tào thế mạnh

người đông

muốn đánh ai thì đánh

đánh không được

rút

Quyền một vùng Giang Nam

sông nước trùng trùng

giữ cũng được

mà công cũng xong

Bị hãm vào tử địa

duy nhất một con đường

Nam dựa Quyền

Bắc cự Tào

mưu tại người

thành cũng tại người

tướng ít quân ít

lương thực thiếu

quân trang quân dụng không đủ

phòng thủ nổi là may

công nỗi gì?

27 năm thế chia ba thiên hạ

giữ được cũng là khá?

đặt các nhân vật Ba Thục lên bàn cân

so với Ngô Ngụy

bất cứ diện nào cũng không

bằng

may nhờ đại văn hào La Quán Trung

đời Thanh

thiên vị

viết sai sự thật

QUÂN SƯ

KHỔNG MINH

tổ tiên dòng họ Cát

là tướng Cát Anh

thời Tây Hán bị Trần Thắng giết oan

đến đời Hán Văn Đế

cho tìm con cháu lại phong cho đất Gia

nên gọi là Gia Cát Lượng

* âm Gia có khi còn gọi là Chư

hiệu Ngọa Long Tiên Sinh

tức Rồng Nằm

chí cả tài cao

trong lều tranh đã sẵn chia ba thiên hạ

nhưng mưu sự tại nhân

thành sự tại thiên

cha mất sớm

cả gia đình theo chú là Gia Cát Huyền

nhờ dưới trướng của Lưu Biểu

ở Kinh Châu

anh cả là Gia Cát Cẩn

làm tôi thần Cho Giang Đông

thứ hai là Gia Cát Lượng

thứ ba là Gia Cát Quân

hai người này theo phò Lưu Bị

Người áp út và Út

theo phò Tào Tháo

nước chia làm 3

gia đình cũng chia làm 3

BÀNG SĨ NGUYÊN

tức Bàng Thống

hiệu Phượng Sồ

nguyên là hậu thân của Hứa Phụ

chết năm 34 tưổi

chú ruột là Bàng Đức Công

là nhân tài kiệt xuất

thời Tam Quốc

không xoay nổi thời thế

chết ở Lạc Phụng Ba

TỪ THỨ

tức Từ Nguyên Trực

là một trong bốn người bạn thân thiết

của Khổng Minh

tài kinh luân thao lược

TAM CỐ THẢO LƯ

lần một

ba anh em Lưu Quan Trương

đi ngựa tới đồi Ngọa Long Cương

không gặp hiền tài ra về

vào quán cóc gặp Thôi Châu Bình

tưởng Khổng Minh

nói dăm điều ba chuyện

loạn loạn bình bình

dỏ dở gàn gàn

mất thì giờ

bỏ đi luôn?

lần hai

gặp Thạch Quảng Nguyên

nói lác lác xàm xàm

không lọt lỗ nhĩ

đến nhà tiên sinh Ngọa Long

gặp Gia Cát Quân

ra về dọc đường

gặp Hoàng Thừa Ngạn

nhạc phụ của Gia Cát Lượng

ba vị tướng quân

khoanh tay đứng hầu ngoài cửa

chờ Khổng Minh ngủ

cuộc gặp mặt

như rồng gặp mây như cá gặp nước

buổi hội ngộ đầu tiên

nơi lều tranh mang bản đồ ra chia ba

“Tam Quốc”

Bắc Ngụy Đông Ngô Ba Thục

 ba đỉnh chận vạc

vững 52 năm

THÀNH SỰ

(Khổng Minh)

danh sĩ cõi Dĩnh Châu

Mạnh Công Uy, Thôi Châu Bình

 Tư Mã Thủy Kính, Thạch Quảng Nguyên

sống đời nhàn nhã

im ru bà rù

khỏe như con bò kéo xe

Bàng Sĩ Nguyên, Khổng Minh

lao tâm khổ trí

kẻ thác năm 34 ở đồi Lạc Phượng

kẻ thác năm 54 ở đồi Ngũ Trượng Nguyên

không tích sự gì?

chỉ làm cho nước loạn thêm

ôm rơm lắm rát bụng

nước chẩy lá môn

nhân tài xuất chúng

toàn công cốc

chả làm được gì?

THÁC

Kỷ Tín

bình thường tầm thường

thác sinh làm Triệu Vân

o có công trạng gì hoành tráng

ngoài cái chết thay cho Lưu Bang

đời đời được thơ phụng

nơi miếu đường

Hàn Tín

mang cả giang san họ Sở

dâng tận tay Lưu Bang

chết toàn thây

nơi gác chuông

uổng phí mộ đời

múc nước

cho chó uống

Tào Tháo

Trần Cung nhận xét

thời thịnh anh là trung thần

thời loạn anh là gian hùng

thời thế nhiễu nhương

tam phân ngũ liệt

chính nhân quân tử

không bao nhiêu

tiểu nhân lưu manh

quá nhiều

nắm được thời thế

ổn định triều cương

chuyện không dễ dàng

tóm gọn giang san về một mối

duy nhất lúc bấy giờ

chỉ Tào A Man

                    Chu Vương MiệnTHẾ 3 QUỐC

Tào thế mạnh

người đông

muốn đánh ai thì đánh

đánh không được

rút

Quyền một vùng Giang Nam

sông nước trùng trùng

giữ cũng được

mà công cũng xong

Bị hãm vào tử địa

duy nhất một con đường

Nam dựa Quyền

Bắc cự Tào

mưu tại người

thành cũng tại người

tướng ít quân ít

lương thực thiếu

quân trang quân dụng không đủ

phòng thủ nổi là may

công nỗi gì?

27 năm thế chia ba thiên hạ

giữ được cũng là khá?

đặt các nhân vật Ba Thục lên bàn cân

so với Ngô Ngụy

bất cứ diện nào cũng không

bằng

may nhờ đại văn hào La Quán Trung

đời Thanh

thiên vị

viết sai sự thật

QUÂN SƯ

KHỔNG MINH

tổ tiên dòng họ Cát

là tướng Cát Anh

thời Tây Hán bị Trần Thắng giết oan

đến đời Hán Văn Đế

cho tìm con cháu lại phong cho đất Gia

nên gọi là Gia Cát Lượng

* âm Gia có khi còn gọi là Chư

hiệu Ngọa Long Tiên Sinh

tức Rồng Nằm

chí cả tài cao

trong lều tranh đã sẵn chia ba thiên hạ

nhưng mưu sự tại nhân

thành sự tại thiên

cha mất sớm

cả gia đình theo chú là Gia Cát Huyền

nhờ dưới trướng của Lưu Biểu

ở Kinh Châu

anh cả là Gia Cát Cẩn

làm tôi thần Cho Giang Đông

thứ hai là Gia Cát Lượng

thứ ba là Gia Cát Quân

hai người này theo phò Lưu Bị

Người áp út và Út

theo phò Tào Tháo

nước chia làm 3

gia đình cũng chia làm 3

BÀNG SĨ NGUYÊN

tức Bàng Thống

hiệu Phượng Sồ

nguyên là hậu thân của Hứa Phụ

chết năm 34 tưổi

chú ruột là Bàng Đức Công

là nhân tài kiệt xuất

thời Tam Quốc

không xoay nổi thời thế

chết ở Lạc Phụng Ba

TỪ THỨ

tức Từ Nguyên Trực

là một trong bốn người bạn thân thiết

của Khổng Minh

tài kinh luân thao lược

TAM CỐ THẢO LƯ

lần một

ba anh em Lưu Quan Trương

đi ngựa tới đồi Ngọa Long Cương

không gặp hiền tài ra về

vào quán cóc gặp Thôi Châu Bình

tưởng Khổng Minh

nói dăm điều ba chuyện

loạn loạn bình bình

dỏ dở gàn gàn

mất thì giờ

bỏ đi luôn?

lần hai

gặp Thạch Quảng Nguyên

nói lác lác xàm xàm

không lọt lỗ nhĩ

đến nhà tiên sinh Ngọa Long

gặp Gia Cát Quân

ra về dọc đường

gặp Hoàng Thừa Ngạn

nhạc phụ của Gia Cát Lượng

ba vị tướng quân

khoanh tay đứng hầu ngoài cửa

chờ Khổng Minh ngủ

cuộc gặp mặt

như rồng gặp mây như cá gặp nước

buổi hội ngộ đầu tiên

nơi lều tranh mang bản đồ ra chia ba

“Tam Quốc”

Bắc Ngụy Đông Ngô Ba Thục

 ba đỉnh chận vạc

vững 52 năm

THÀNH SỰ

(Khổng Minh)

danh sĩ cõi Dĩnh Châu

Mạnh Công Uy, Thôi Châu Bình

 Tư Mã Thủy Kính, Thạch Quảng Nguyên

sống đời nhàn nhã

im ru bà rù

khỏe như con bò kéo xe

Bàng Sĩ Nguyên, Khổng Minh

lao tâm khổ trí

kẻ thác năm 34 ở đồi Lạc Phượng

kẻ thác năm 54 ở đồi Ngũ Trượng Nguyên

không tích sự gì?

chỉ làm cho nước loạn thêm

ôm rơm lắm rát bụng

nước chẩy lá môn

nhân tài xuất chúng

toàn công cốc

chả làm được gì?

THÁC

Kỷ Tín

bình thường tầm thường

thác sinh làm Triệu Vân

o có công trạng gì hoành tráng

ngoài cái chết thay cho Lưu Bang

đời đời được thơ phụng

nơi miếu đường

Hàn Tín

mang cả giang san họ Sở

dâng tận tay Lưu Bang

chết toàn thây

nơi gác chuông

uổng phí mộ đời

múc nước

cho chó uống

Tào Tháo

Trần Cung nhận xét

thời thịnh anh là trung thần

thời loạn anh là gian hùng

thời thế nhiễu nhương

tam phân ngũ liệt

chính nhân quân tử

không bao nhiêu

tiểu nhân lưu manh

quá nhiều

nắm được thời thế

ổn định triều cương

chuyện không dễ dàng

tóm gọn giang san về một mối

duy nhất lúc bấy giờ

chỉ Tào A Man

                    Chu Vương Miện

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: