’20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu’

’20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu’

bởi Thiện Ý

 

Trước đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas sau khi “phản tỉnh” từng tuyên bố “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”. Nhưng chúng tôi phản biện rằng “ 20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mới từ bỏ Cộng sản là không có trái tim”.

      Bài phản biện này lần lược trình bầy:
–    Tính ngụy biện có chủ đích qua câu tuyên bố của Milovan Djilas.
–    Tính chính biện  để phản bác câu tuyên bố ngụy biện của Milovan Djilas.

I/- TÍNH NGỤY BIỆN CÓ CHỦ ĐÍCH QUA CÂU TUYÊN BỐ CỦA MILOVAN DJILAS.

Trước đây trong thời kỳ chiến tranh ý thức hệ hình thành sau Thế Chiến II, Nam Tư là một trong các nước Đông Âu bị Cộng sản hóa dưới áp lực của Hồng quân Liên Xô. Nhưng Nam Tư với Thống chế Tito, người đứng đầu đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa Nam Tư, đã sớm vượt thoát khỏi sự kềm kẹp của Moscow để đi theo chế độ xã hôi chủ nghĩa dân tộc, độc lập với hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu do Liên Xô cầm đầu. Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư  Milovan Djilas là một trong các lãnh tụ Cộng sản hàng đầu đã phản tỉnh trước khi khối các nước Cộng sản Đông Âu tan rã vào cuối thấp niên 80 và đầu thập niên 90 . Sau khi “phản tỉnh” Ông từng tuyên bố   “20 tuổi mà không theo Cộng sản, là không có trái tim.40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”. Lời tuyên bố này có lẽ dựa trên kinh nghiệm của cá nhân ông khi đi theo Cộng sản vào năm 20 tuổi, rồi từ bỏ Cộng sản vào năm 40 tuổi chăng? Lời tuyên bố này mang tính ngụy biện có chủ đích gì?

1.-Biện minh cho việc tin theo Cộng sản là một sai lầm chính đáng, không thể tránh được. Ngụy biện rằng ở độ tuổi 20, tuổi trẻ thường đầy ắp lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp, hướng thượng, nên thường bất mãn với thực tại xã hội với nhiều con người thuộc nhiều giai cấp sống chung còn nhiều bất hoàn và bất công. Chủ nghĩa Cộng sản mang tính mê hoặc đã đáp ứng đúng lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp, hướng thượng của tuổi trẻ, khi vẽ ra một xã hội tốt đẹp không còn cảnh áp bức bất công, không còn cảnh người bóc lột người, đi từ bất hoàn: Xã hội xã hội chủ nghĩa (còn giai cấp, còn nhà nước, mọi người làm việc theo năng lực, hưởng theo sức lao động bỏ ra…) tiến tới xã hội viên mãn: xã hội cộng sản chủ nghĩa (Không còn giai cấp, không còn nhà nước, mọi người lao động tự giác, làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu…).  Vì vậy, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư  Milovan Djilas mới cho rằng “20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim” và việc cá nhân ông và những người tuổi trẻ cùng trang lứa đã đi theo Cộng sản, dù là sai lầm nhưng là một sai lầm chính đáng, khó tránh khỏi.

Đây rõ ràng là một sự ngụy biện, khi nói “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim”. Như vậy chỉ có thiểu số những người trẻ ở độ tuổi 20 tin theo Cộng sản, mới có trái tim sao? Thế còn tuyệt đại đa số những người trẻ ở độ tuổi này không đi theo Cộng sản đều không có trái tim ư? Câu nói này có thể đúng với đa số trong thiểu số những người trẻ thuộc thành phần ít học trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động nghèo khó ở Nam Tư cũng như các nước khác. Vì ít học nên năng lực nhận thức và xét đoán bị hạn chế, nên mới dễ bị Cộng sản mê hoặc, kích động lòng căm thù giai cấp mà đi theo Cộng sản. Nhưng sẽ không đúng, chỉ là ngụy biện đối với Tổng bí thư Cộng Đảng Nam Tư cũng như những đảng viên Cộng sản khác vốn xuất thân từ thành phần trí thức tiểu tư sản giác ngộ, đầu hàng về mặt giai cấp để bước vào hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng sản, tức đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì với trình độ học thức những người này không thể theo Cộng sản bằng cảm tính xúc động của trái tim mà là suy nghĩ của cái đầu.

Điển hình thực tế tại Việt Nam, lấy trường hợp cựu đảng viên Cộng sản Lê Hiếu Đằng và những người trẻ khác trong cái gọi là “Phong trào thanh niên sinh viên học sinh chống Mỹ -Thiệu” trong cuộc chiến tranh Quốc- Cộng trước 30-4-1975, chỉ là thiểu số xuất thân từ thành phần có học. Vậy không thể nói chỉ có họ theo Cộng sản mới có trái tim. Thế còn tuyệt đại đa số thanh niên sinh viên học sinh cùng thời ở tuổi đôi mươi mang ý thức hệ quốc gia, không theo Cộng sản đều không có trái tim ư? Không cần viết ra thì ai cũng có câu trả lời chính xác.

2.- Milovan Djilas nhận theo Cộng sản là sai lầm, nhưng lại tỏ ra không chia sẻ trách nhiệm cá nhân về những hậu quả tai hại do Cộng sản gây ra trong quá khứ đối với con người và đất nước. Trái  lại, qua lời tuyên bố Milovan Djilas như muốn nói lên niềm tự hào cá nhân và những người đồng trang lứa ở tuổi đôi mươi là đã sống có lý tưởng, khi một thời đã hy sinh chiến đấu cho lý tưởng Cộng sản mà mình nghĩ là cao đẹp. Nhưng nay sau khi nhận thức được chủ nghĩa Cộng sản là không tưởng, chỉ gây tác hại nhiều mặt cho con người, xã hội và đất nước,đã biết sai lầm, quyết tâm từ bỏ Cộng sản, nên ông đã nói “40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”.
    
Nhận định chung toàn câu nói có tính ngụy biện của cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas cho thấy một tính chất chung của những đảng viên CS khó cải sửa,tính cao ngạo còn tồn tại như một cá tính dù họ đã phản tỉnh thực sự. Tính cao ngạo này phát sinh từ môi trường Cộng sản luôn sống trong thủ đoạn, gian dối, lọc lừa và dùng ngụy biện để tuyên truyền lừa mị lối kéo quần chúng tin theo Cộng sản.
Vậy thì, đây là…..

II/- TÍNH CHÍNH BIỆN ĐỂ PHẢN BÁC CÂU TUYÊN BỐ NGỤY BIÊN CỦA MILOVAN DJILAS.

Tính chính biện là “20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mới từ bỏ Cộng sản là không có trái tim”.
    
Thật vậy, tuổi trẻ ở độ tuổi 20 phần đông, nếu không bất thường vì bị bệnh tâm sinh lý, thì đều đủ năng lực nhận thức và phán đoán về lý tưởng Cộng sản là không tưởng (lý tưởng cao đẹp nhưng không thể thực hiện) và chủ nghĩa Cộng sản là tuyệt đối không thể thực hiện được.Vì vậy tuyệt đại đa số tuổi trẻ ở độ tuổi đôi mươi như ở nước ta và các nước có nạn Cộng sản đều đã không theo Cộng sản là có đầu óc, chỉ có thiểu số những thanh niên ở độ “ 20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu”.

Điển hình tại nước ta, những người thời tuổi trẻ đôi mươi đi theo Cộng sản, như cựu đảng viên Lê Hiếu Đằng và những đảng viên  khác gốc là những sinh viên đại học vẫn chỉ là số ít so với phần đông tuổi trẻ thuộc giới thanh niên,sinh viên các đại học ở Miền Nam đã không theo mà còn chống Cộng sản. Với trình độ và năng lực nhận thức của họ đúng ra phải hiểu lý tưởng Cộng sản là không tưởng và chủ nghĩa Cộng sản là bất khả thực hiện. Vì ít ra họ cũng được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản, khai phóng trong một chế độ dân chủ pháp trị ở Miền Nam, dù còn nhiều bất hoàn, song họ vẫn có cơ hội tự do tìm hiểu để biết rõ về lý tưởng và chủ nghĩa Cộng sản trên bình diện lý luận và thực tiễn, qua các phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh, tài liệu, nói về Cộng sản và qua thực tế đang diễn ra nơi các nước thuộc thế giới Cộng sản và các nước trong thế giới tự do. Đồng thời, qua thực tiễn sinh động chế độ độc tài đảng trị xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc so với chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, để thấy được chính tà, và thấy rõ thực chất của cuộc chiến tranh Quốc – Cộng để không có các hành động ủng hộ, làm lợi cho Cộng sản, nhất là không vào đảng Cộng sản để cùng gây tai họa toàn diện cho nhân dân và đất nước.Thế những thực tế họ đã theo Cộng sản ở độ tuổi đôi mươi, nên chính biện phải là “20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu” chứ không thể ngụy biện “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim” như cựu Tổng Bí thư Cộng đảng Nam Tư Milovan Djilas đã tuyên bố sau khi “Phản tỉnh”.

Thế rồi, nếu đã lỡ theo Cộng sản vì “không có cái đầu”, thì sau một thời gian ngắn phải biết nhận thức đúng sai mà “phản tỉnh” để từ bỏ Cộng sản càng sớm càng tốt, chứ không phải đợi đến 40 tuổi như cựu Tổng Bí thư Cộng đảng Nam Tư Milovan Djilas, hay như cựu đảng viên CS Lê Hiếu Đằng cũng như hầu hết các đảng viên đảng CSVN khác đã “phản tỉnh” quá trễ, thường là ở độ tuổi quá cao, đã về hưu, không còn nắm quyền lực trong tay. Như vậy là “quá trễ và không có trái tim”. Vì nếu có trái tim, họ đã biết rung động, xót xa mà “rời bỏ Cộng sản” khi thực tế chính mình đã hiểu biết, đã chứng kiến hay phải thực hiện những thủ đoạn, hành vị tàn ác theo lệnh đảng CSVN, đối với những người cùng mầu da sắc máu, nhân danh lý tưởng Cộng sản, trong cuộc chiến tranh Quốc – Cộng vừa qua (1954-1975).
      
Một điển hình gây kinh hoàng đối với nhân dân Miền Nam và chấn động cộng luận quốc tế là vụ thảm sát, chôn sống hàng ngàn quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa khi Việt cộng mở cuộc tổng tiến công vào hầu hết các đô thị Miền Nam Tết Mậu Thân 1968. Đó là chưa kể các hành động khủng bố tàn ác khác (pháo kích bừa bãi vào các đô thị, ám sát, đặt chất nổ sát hại nhiều thường dân vô tội, gây kinh hoàng từ thành thị đến nông thôn Miền Nam…)  mà Cộng sản Bắc Việt đã gây ra cho nhân dân Miền Nam sau khi phát động cuộc chiến tranh nhằm Cộng sản hóa Miền Nam.Không thể đổ lỗi cho quy luật chiến tranh là phải có hành  động bạo tàn như thế.Tại sao những cựu đảng viên Cộng sản như Lê Hiếu Đằng khi chứng kiến những tội ác, thảm cảnh do Cộng sản gây cho đồng bào ruột thịt Miền Nam đã không “phản tỉnh” để sớm “rời bỏ Cộng sản”? Phải chăng vì họ “không có trái tim” biết xót xa rung động? Vì Cộng sản đã giáo dục lòng căm thù giai cấp của chủ nghĩa Cộng sản sâu nặng hơn tình tự dân tộc và tình yêu quê hương đất nước; rằng cứu cánh biện minh cho hành động?
    
Thế rồi sau khi chiếm được Miền Nam, Cộng sản hóa toàn cõi đất nước, các đảng viên cộng sản như Lê Hiếu Đằng và những đồng chí cùng thời theo Cộng sản, trong vai trò của kẻ cầm quyền, hiển nhiên là họ phải có cái đầu đề nhận thức được lý tưởng Cộng sản là không tưởng và việc thực hiện chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam là tuyệt đối không thể. Bởi vì họ phải nhận thức được đúng sai qua việc thực hiện chủ trương chính sách xây dựng chủ nghĩa Cộng sản với những hệ quả thực tế mọi mặt trên đời sống nhân dân cả nước, với guồng máy trấn áp của nền chuyên chính vô sản, bắt bớ tù đầy, sát hại nhiều người yêu nước có chung nòi giống. Đồng thời qua thực tiễn họ phải thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là đội tiên phong của giai cấp công nhân theo lý luận của chủ nghĩa Cộng sản, để làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp để xây dựng một xã hội không còn cảnh người áp bức bóc lột người. Trái lại đảng CSVN đã trở thành một tập đoàn giai cấp thống trị mới, giai cấp cán bộ đảng viên Cộng sản chia nhau nắm quyền, với nhiều ưu quyền đặc lợi, độc quyền áp bức bóc lột mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cả giai cấp công nhân vốn được Cộng sản xưng tụng là giai cấp tiên phong của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 
Thực tế là trong hai thập niên xây dựng xã hội chủ nghĩa thất bại hoàn toàn (1975-1995), dù đã cố gắng thực hiện chủ trương chính sách “Đổi Mới” nửa vời là chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị (1976-1995), đã phá họai toàn diện đất nước ra sao, đời sống nhân dân đói khổ lầm than, mất hết tự do như thế nào;Tiếp đến kể từ năm 1995, sau khi được Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao, đã giúp cho “Đổi mới theo con đường làm ăn kinh tế thị trường” đem lại hiệu quả thực tiễn ra sao, hơn ai hết đảng viên Lê Hiếu Đằng và những đảng viên Cộng sản khác phải biết hiệu quả đó có được đâu phải là “con đường xã hội chủ nghĩa” mà là “con đường tư bản chủ nghĩa” (dù “Đảng ta” cố che đậy bằng khẩu hiệu lừa bịp “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”) để “Phản tỉnh” sớm hơn, chứ không đợi lúc về già, hết chức hết quyền, khi nằm trên giường bệnh mới rời bỏ Cộng sản.

Như vậy có thể kết luận bằng chính biện, rằng “20 tuổi mà đi theo cộng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mới từ bỏ Cộng sản là quá trễ và không có trái tim”. Chính biện này nhằm phản biện lại lời tuyên bố có tính ngụy biện của cựu Tổng Bí thư Cộng Đảng Nam tư  Milovan Djilas sau khi “phản tỉnh”, rằng “20 tuổi mà không theo Cộng sản, là không có trái tim.40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”.

Một ngụy biện có chủ đích biện minh cho việc tin theo Cộng sản là một sai lầm chính đáng của tuổi trẻ có lý tưởng, đầy nhiệt huyết, không thể tránh được. Nhận sai lầm nhưng không chịu trách nhiệm gì về những hậu quả tai hại, toàn diện cho nhân dân và đất nước do đảng Cộng sản gây ra trong thời gian sai lầm đã tin và làm theo Cộng sản. Đồng thời cũng thể hiện tính cao ngạo, thiếu trung thực của những người Cộng sản, do được giáo dục đào tạo từ môi trường Cộng sản luôn sống trong thủ đoạn, gian dối, lọc lừa và luôn dùng ngụy biện để che đây những việc làm sai trái của chính mình, cũng như để tuyên truyền lừa mị, mê hoặc lối kéo quần chúng tin theo Cộng sản gây tác hại nghiêm trọng toàn diện và di hại lâu dài cho dân tộc và đất nước.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.  

Trình bày ý kiếnMới nhấtTheo thứ tự thời gian
 
 
Ý kiến
     
 
 
bởi: ND từ: KH

28.01.2014 08:30
 
@PBL (tt)
PBL cho rằng nhiều hơn độc đảng của csvn là hai đảng như CH và DC cũng thế thôi, nhiều đảng thì thêm nhiều tham nhũng. PBL đã cố tình che dấu rằng CH và DC hiện đang là hai đảng nổi bật, tập hợp được nhiều nhân tài có uy tín với nhân dân, chiếm được nhiều ghế hơn hẳn các đảng khác. PBL đã cố tình bỏ qua yếu tố sự cạnh tranh và phát triển vốn là một quy luật tự nhiên của triết học. Chính sự cạnh tranh đó đã làm lợi cho nhân dân trong sự kiểm soát lẫn nhau của các đảng cầm quyền, sự cạnh tranh để đào thải sự gian dối, tố cáo và tiêu diệt sự tham nhũng, để phát huy nổ lực của từng cá nhân trong bộ máy cầm quyền,…mà cốt lõi cuối cùng là đưa nhân dân lên vai trò làm chủ đất nước dựa vào lá phiếu của mình. Càng nhiều đảng, càng hạn chế được sự tham nhũng. Bắt tay nhau để phân chia quyền lợi, để tham nhũng giữa hai đảng CH và DC như PBL suy luận là một sự vu cáo, bởi các đảng đó đều biết chắc chắn rằng, nó sẽ dẫn đến sự đào thải của cả hai đảng dưới lá phiếu của nhân dân và đưa các đảng khác lên vị trí dẫn đầu. Còn người dân VN, với chế độ độc đảng, như vào cửa hàng quốc doanh, chỉ có một món hàng duy nhất, hàng kém phẩm chất cũng phải nhận. Nền sản xuất độc quyền không cạnh tranh, theo quy luật nó sẽ tự lụi tàn. Đảng csvn phải công nhận điều này, và phải chấp nhận nền kinh tế thị trường ‘đa thành phần’ để cứu vãn. Chỉ là cố tình gán thêm đuôi ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ vô nghĩa, mục đích là để chữa thẹn cho sai lầm của cscn mà thôi. Có điều, kinh tế thì chấp nhận đa thành phần, còn đảng lãnh đạo thì nhất định là ‘duy nhất’.

Cuối cùng, không lẽ PBL không biết rằng nguyên lý duy nhất để có nền dân chủ đích thực chính là đa đảng. Bởi đa đảng thì nhân dân mới có quyền lựa chọn. Lá phiếu của người dân mới có tác dụng thực sự. Và chính điều này sẽ đưa người dân lên vị trí làm chủ đất nước mình, mà không cần phải có kẻ ra ơn ‘phát huy quyền làm chủ của nhân dân’, như đảng csvn ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ ầm ĩ bấy lâu nay. Đảng csvn làm như nhân dân VN toàn là ‘con nít chưa trưởng thành’, rồi lấy cớ đó mà độc quyền toàn trị. Thực chất là đảng csvn đã và đang cướp đi quyền làm chủ của nhân dân VN chẳng khác nào thực dân xâm lược.

Đảng csvn không bao giờ dám chấp nhận đa đảng đa nguyên, bởi đó chính là quyết định diệt vong của một đảng ‘cướp chính quyền’ từ tay nhân dân, là chính mình.

 
 

bởi: ND từ: KH

28.01.2014 08:29
 
@PBL
Milovan Djilas và Thiện Ý có cùng điểm chung là lên án cộng sản, chỉ khác nhau ở góc nhìn.

Milovan Djilas cho rằng CNCS rất giỏi lừa đảo, mị dân. Tuổi trẻ vốn có tính xốc nỗi, chưa chín chắn nên dễ bị cộng sản lôi kéo. 40 tuổi chưa ra khỏi đảng là vẫn còn ngộ nhận, vẫn bị cncs lừa. Vậy tất cả các đảng viên cs trên 40 tuổi, theo Milovan Djilas là những kẻ ‘bị lừa lâu’.

Thiện Ý thì lên án cs gay gắt hơn. Ông không công nhận cncs giỏi lừa mị. Theo ông, tuổi trẻ vào đảng là do ngu dốt. 40 tuổi chưa rời đảng là do vô lương tâm. Vậy theo Thiện Ý, tất cả các đảng viên cs trên 40 tuổi là những kẻ ‘vừa ngu dốt vừa vô lương tâm’. Đồng thời, Thiện Ý tố cáo quan điểm của Milovan Djilas là ngụy biện, bao che cho những người theo cncs, vì chính Milovan Djilas đã từng là Tổng bí thư đảng CS Nam Tư.

Nhìn chung, Milovan Djilas và Thiện Ý đều đúng ở chỗ là đều công nhận ‘cncs là xấu xa, cần phải đào thải’. Mà thực vậy, lịch sử tiến hóa của xã hội loài người đã và đang chứng minh điều này.

Chỉ có Phan Bảo Lâm là ‘cố tình lươn lẹo, đánh lận con đen’. Ngay trong đoạn đầu đã phủ nhận Thiện Ý, và cố tình đưa sự giàu nghèo vào để đánh đồng tất cả các chủ nghĩa, hòng biện hộ cho sự độc tài toàn trị của đảng csvn hiện nay.

Ngay trong đoạn đầu, PBL khẳng định rằng người giàu không thể đại diện cho người nghèo. Xin hỏi ông PBL, tộc trưởng của bộ lạc, vua chúa của phong kiến,… không lẽ phải nghèo như thần dân mà họ có quyền đại diện sao. Trong đời thường, giám đốc là người đại diện cho công ty hay là công nhân lao động? Giám đốc cũng phải nghèo như công nhân sao? Nếu chỉ căn cứ trên sự giàu nghèo để chọn người đại diện cho xã hội thì thực tế xã hội đã chọn người giàu. Chỉ có người nghèo không thể đại diện cho người giàu mới đúng. Nhân tiện, khởi đầu, cncs đã chọn giai cấp công nông để làm lãnh đạo, điều này đi ngược lại tiêu chuẩn mọi xã hội trước đây, kết quả là trong cải cách ruộng đất, các bác nông dân đã tiếp tay cho đảng cs tạo nên 80% án oan sai theo đúng ý đồ của đảng, để rồi HCM phải diễn màn rơi lệ. Và rồi sau đó, đảng cs cầm quyền, các ngài lãnh đạo có ai là công hay nông không? hay là ông nào cũng bằng cấp đầy mình, cũng biến thành ‘sĩ ‘ cả…tựa như ‘ sĩ, nông, công, thương ‘ thời phong kiến. Chỉ có kẻ sĩ, người trí thức hiện nay mới có khả năng lãnh đạo mọi giai cấp, mới là nòng cốt của một quốc gia. Công, nông làm nòng cốt chỉ là chiêu bài lừa mị, để cncs tranh thủ số đông, làm phương tiện ‘cướp quyền lãnh đạo nhà nước’, thế thôi. Sự lừa mị của cncs là chỗ đó.

 
 

bởi: Luong Su từ: Canada

28.01.2014 03:23
 
Trong người mà ngẫm đến ta,mấy khứa lãnh tụ đã làm bậy
cho đã, tới hết thời cũng còn ráng tuyên bố vớt vát này nọ thật là lắm chuyện.
Tôi còn nhớ khi tôi còn ở Saigon, sau 1995,lúc đó tôi vẫn còn dạy kèm anh ngữ để tạm kiếm sống,tôi thấy có một tấm bảng treo quảng cáo dạy học Anh văn tư gia vừa rao bán một bộ từ điển Encyclopedia Britannica giá cả khoảng 
vài cây vàng lúc đó, chính xác thì tôi quên, nhưng sau đó trên báo vẫn có quảng cáo địa chỉ này, tôi quá thèm đọc , mà không tiền, tôi chỉ có các bộ từ điển khác, nếu nói ra thì hơi quá, nhưng in ấn theo giá VN thì cũng khá rẻ ,kể cả Oxford các loại, Webster các loại, hay các bộ từ điển chuyên để của LX dịch sang tiếng Việt, hoặc còn nguyên bản, cứ thấy từ điển song ngữ là tôi cứ ky cóp để mua, chắc tròm trèm gần một trăm loại , nhưng bộ này tôi vẫn áy náy là tôi chưa đọc thì nhất định phải thiếu một cái gì đó to lớn cho cái kiến thức học từ nhà trường, khi sang nước 
ngoài tôi được một mục sư nước ngoài tặng cho ba bộ từ điển, trong đó có bộ từ điển Encyclodedia Britannica, tôi khoái qua đã đọc ngấu nghiến ngày đêm nếu rảnh,quả thật 
tôi cũng mạn phép xin giới thiệu các bạn bình luận viên trong ngoài nước , quả thiệt vô giá, những gì mình nhận xét , đôi khi trật lất, vì người ta đã ghi vào đó , và in ấn hẳn hoi, với sự bảo trợ của rất nhiều tổng thống từ Hoa Kỳ, Nữ Hoàng Anh…
..đúng là một bộ Bách Khoa Toàn Thư đủ loại chuyên đề để phán xét chơi cho vui, giá cả rất rẻ nếu là xuất bản năm cũ, chứ nếu mua xuất bản năm mới thì giá rất mắc, hoặc vả, quị vị chịu khó gõ từ điển bách khoa on-line thì cũng OK thôi.
 
 

bởi: htc

27.01.2014 03:47
 
Các bạn chê bai chế độ đủ kiểu
quanh quẩn Tiền _ Tình
mà quên hai chữ Tự do của một dân tộc nó đáng chân trọng như thế nào
 
 

bởi: Tài từ: Saigon.

26.01.2014 01:04
 
Qua những ý kiến trên diễn này này, thì tôi mong mỏi những Vị hiện đang sống ở những nước tự do, không CS , Hãy mở rộng lòng khoan dung , cho những ngưòi VN còn kém may mắn ở lại nưóc nhà , đừng trách họ chỉ có những lập luận cùng suy nghĩ , chỉ thấy một chiều. Bởi tới thế kỳ thứ 21 này rồi , qúy vị mà có về Tp. HCM, thì xin qúy vị bỏ thởi gian đi ra khỏi Thành Phố này chừng 15km,, và qúy vị hãy ngử một đêm, là tự đả biết, bởi mới chỉ 5 giờ sáng , là những chiếc Loa sát đồng loạt phát lên những luận điệu tuyên truyền có một chiều , làm qúy vị giật mình , hết ngủ , cứ như vậy ngày ba lần, sáng , trưa , chiều , và nếu qúy vị là kẻ Tu hành. luôn lấy cái thiện làm chân ,cho cuộc sống, thì qúy vị cũng vô tình. nói theo những gì qúy vị nghe hằng ngày, bởi nghe hoài, nghe riết, riết nhập tâm, cho dù nói hoàn toàn không đúng sự thật. mà có ai nào dám chống đối hay phản bác ..! chỉ vì ở VN là một nưóc CS độc đảng cai trị dân lành. CHớ ở những nưóc dân chử , thì thiếu gì đảng phái, họ đứng lên đưa ra biểu quyết chống đối, thì buộc chính phủ hiện hành phải dẹp bỏ và chấm dứt ngay cái tình trạng Tẩy não ngưòi dân , một cách có Toan Tính.
 
 

bởi: Tài từ: Saigon

26.01.2014 00:28
 
Một Bài phản biện..thật hùng hồn và chính xác. Đất lành chim đậu , nên Nưóc Mỹ có qúa nhiều ngưòi tài .
 
 

bởi: Quang từ: Viet Nam

25.01.2014 23:19
 
Bài viết quá hay! Cám ơn tác giả. Mong sẽ được đọc thêm các bài mới của tác giả.
 
 

bởi: Lưu Anh từ: USA

25.01.2014 22:49
 
Nói chung ai đi theo CS là không có tim và không có đầu.
 
 

bởi: Tài từ: Saigon.

25.01.2014 22:34
 
Diễn đàn VOA , là nơi tự do dân chủ, mọi ngưòi ai ai cũng có quyền phát biểu cảm nghĩ của mình, đó là sứ sở của tự do , dân chủ . Nên tôi cũng cố gắng ráng đọc nhửng gì Bạn Phan Bảo Lân viết, Cố đọc để mà học hỏi đưọc cái hay của bạn, nhưng qủa tình đọc xong chảng hiểu gì ? mà chỉ thấy chút buồn, buồn vì có lẽ và cũng chảng bao giờ bạn là Đảng Viên CS đưọc , bởi nếu , gần 2 Triệu đảng viên CS ở VN , đều có cái suy nghĩ như bạn, thì dân Tộc VN đã hưởng phưóc , bởi đảng CS tự nó banh càng từ lâu lắm rồi. buồn thay bạn chỉ là ngưòi dân bình thường. Chớ bạn mà ra ứng cử Đại Biểu QH ở TP H.C.H thì tôi sẽ bầu cho bạn ngay . nhưng rất tiếc , ai cho phép bạn tự mình ra ứng cử ???
 
 

bởi: Thiện Minh từ: Sài Gòn 3

25.01.2014 22:08
 
Thiện Ý viết rất hay, phân tích rất đúng về những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” Xem ra chính sách quản lý dạ dày của Việt cộng có hiệu quả đấy chứ? sau ngày đất nước “đổi mới” dân ta ta tháng rằng: “Việt gian, Việt cộng, Việt kiều. Ba thằng cộng lại nước nhà tang hoang”
 
 

bởi: Phan Bảo Lâm từ: Tp HCM

21.01.2014 02:06
 
Ông Thiện Ý nói sai rồi. 20 tuổi mà không đi theo CS là không có cái đầu, như vậy mới đúng, dĩ nhiên chỉ đúng với quốc gia có CS nắm chính quyền. Không đi theo CS thì làm sao có tư cách mà làm chức to, mà thăng tiến, mà tham ô tham nhũng mà làm giàu. Mấy ông CS nói họ đại diện cho giai cấp công nhân nhưng chả có ông nào thích làm giai cấp công nhân cả vì giai cấp công nhân là giai cấp nghèo. Người giàu làm sao đại diện cho người nghèo được ?

Còn ông Diệm, ông Thiệu hô hào chống Cộng ì xèo, mấy ông đó không giàu à ? Không tham ô tham nhũng à ? Thời của mấy ổng, thằng nào hưởng lương to nhất ? Mấy thằng có hàm sỹ quan, đúng không ạ ? Quân nhân không làm giàu cho đất nước nhưng lại hưởng lương to nhất. Kinh tế miền Nam trước năm 1975 có cái chó gì ? CS tiếp quản hàng trăm nhà máy xí nghiệp của các vị tư bản miền Nam, tưởng là “ngon” sau đó mới ngã ngửa ra, không có nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu từ Mỹ thì mấy cái nhà máy đó không thể hoạt động được.

Tóm lại là, thằng nào cũng như nhau thôi, cả CS và chống CS, thằng nào cũng dốt làm kinh tế nên phải ra sức làm chính trị cho giỏi để các ông to viện trợ tí tiền mà sống qua ngày.

Ông Thiện Ý lại bảo rằng dưới chế độ CS thì không được tự do làm chính trị. Cái đó đúng nhưng chỉ đúng 1 nửa. Anh có làm chính trị gì đi nữa cũng không thể vượt quá tầm kiểm soát của các chính đảng. VN chỉ có 1 đảng nên không có nhiều lựa chọn. Đố ông Thiện Ý làm chính trị vượt qua khỏi mấy cái đảng hiện có ở Huê kỳ đấy ? Ông muốn làm quan thì bắt buộc ông phải theo DC hoặc CH, đố ông có con đường thứ 3. Chẳng lẽ chỉ vì ông có hơn chúng tôi 1 cái lựa chọn mà ông cho rằng chúng tôi không có tự do sao ? Mấy cái quốc gia tư bản, đào đi đào lại cũng chỉ có ngần ấy đảng thay nhau nắm quyền. Mang tiếng là đa đảng nhưng mọi người phải ngầm hiểu, “đa” tức là “nhiều hơn 1” và “không quá 2”. Ở VN, 1 thằng tham nhũng là quá đủ rồi, thêm 1 thằng tham nhũng nữa thì dân lấy gì mà sống.

Nhiều hơn 1 đảng thì gọi là “có dân chủ” à ? 1 thằng nhà giàu theo đảng A sẽ xung đột lợi ích với 1 thằng nhà giàu theo đảng B, đó là chắc chắn. Nhưng nếu có 1 thằng nhà nghèo lập ra 1 cái đảng C để “kiếm chút cháo” nhất định sẽ bị 2 thằng A và B liên kết lại “tiêu diệt từ trong trứng”. Vì sao ? Thằng A và B có thể thỏa hiệp với nhau để phân chia lợi ích chớ thằng C có cái quái gì mà thỏa hiệp. Cho nên, mức độ tự do tỷ lệ thuận với mức độ làm giàu. Ở quốc gia CS, chuyện này được hiểu ngầm còn ở quốc gia tư bản, chuyện này là đương nhiên.

Lý thuyết CS nói cho cùng cũng là 1 cái lý thuyết. Lý thuyết gì thì phải có CON NGƯỜI thực hiện. Mà đã là con người thì nhất định phải có THAM, SÂN, SI. Đã tham sân si thì khi đạt được lợi ích gì đấy, người ta sẽ bẻ cong cái lý thuyết tốt đẹp ban đầu mà họ theo đuổi để độc quyền hưởng thụ cái lợi ích ấy. Nói thẳng, 1 thằng nghèo nhảy lên làm vua, hưởng thụ tư vị làm vua 1 thời gian, chết cũng không nhảy xuống làm thằng nghèo trở lại. CS và những thằng chống CS đều là những “thằng nghèo” ấy. Thằng “anti” CS to mồm chửi thằng CS cơ bản vì nó bị thằng CS đuổi ra khỏi cái ngai vàng mà nó đang ngồi. Tiếp theo, 2 thằng CS tranh nhau 1 cái ghế, thằng thua lại chạy ra nước ngoài tham gia vào dàn đồng ca “anti” CS. Cuối cùng, dàn đồng ca “anti”CS bây giờ rất hoành tráng nha, thượng vàng hạ cám loại gì cũng có. Tương lai, nếu có vài vị nguyên chức BCT chạy ra nước ngoài tham gia vào dàn đồng ca này, thiên hạ cũng chả lấy gì làm ngạc nhiên vì ….quy luật sống nó là như thế.

 
Trả lời
bởi: Vô danh

27.01.2014 11:28
 
Bác PBL này nói nhiều nói dai nói sai nói dở quá đi nhá.
 
 
Trả lời
bởi: Tâm từ: Úc

27.01.2014 08:08
 
Ô Lâm lý luận như thế chẳng tin được, quanh quẩn xó nhà thì biết gì về đảng phái ở Mỹ, Úc. Ô cũng chẳng sống thời ô Diệm nên nhận xét khập khểnh. “Kinh tế miền Nam trước năm 1975 có cái chó gì ?” phát ngôn như hàng tôm hàng cá như thế thì biết “văn là người” “tưởng là “ngon” sau đó mới ngã ngửa ra, không có nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu từ Mỹ thì mấy cái nhà máy đó không thể hoạt động được” Cả thời bình muốn nhiều mặt hàng phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài, ô bảo phải làm từ A đến Z hả, Trung cộng không nhập kim loại, dầu hỏa là gì? Ô đúng là cù lần. sau 75 VC vào miền Nam ăn cắp hết còn gì, 16 tấn vàng ăn cắp rồi đổ thừa TT Thiệu lấy ra nước ngoài, hỏi ô Bùi Tín, ô Huỳnh Bửu Sơn – làm việc trong ban lãnh đạo Nha Phát hành Ngân hàng Quốc gia để kiểm chứng.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/135370/ky-cuoi-nguoi-giu-chia-khoa-kho-vang.html
 
 
Trả lời
bởi: anngoc từ: sweden

22.01.2014 01:53
 
Đúng rồi. chẳng qua tranh ăn thôi
 
 

bởi: thai từ: vn

19.01.2014 18:19
 
một bài viết lãng xẹc
 
Trả lời
bởi: Vô danh từ: VN

28.01.2014 23:14
 
Không hiểu nỗi thì thôi, đừng cho là lãng xẹt.
 
 

bởi: binh nhất từ: Nghĩa Quân

17.01.2014 23:42
 
Trước năm 75 ở miền nam, những người theo VC đa số rơi vào những trường hợp sau:
1_có cha, anh em tập kết ra bắc, sau đó họ cho người lẻn về Miền nam móc nối người thân !_ Khi bị VC móc nối, khó mà cưỡng lại dù mình không thích VC, Vì:
_ sợ không theo, VC sẽ trả thù, có thể thủ tiêu, có thể đặt plastic nhà mình, có thể tố giác vu khống mình với chính quyền là tiếp tế cho VC! Ôi VC thì đủ trò gian manh để hại mình!
_2. vì công việc làm ăn mưu sinh phải tiếp tế cho VC, để được yên thân. Vì một khi VC đã mò được tới nhà đòi “Ủng hộ” thì chỉ có hai con đường: Một là bỏ xứ ra đi. tha phương; hai là chấp nhận tiếp tế cho VC, nếu không thì cũng bị VC ám sát thôi ! hay bắt vô bưng , lên núi đòi tiền chuộc.
_3. Những trẻ em đường phố, cũng thường là mục đích nhắm đến của VC, VC dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ để dụ giỗ , lôi kéo những trẻ em thiếu may mắn nầy!
4_ Những người uất ức chế độ độc tài của Nhà Ngô, rồi theo VC cũng có nhưng rất ít.
 
Trả lời
bởi: CS gianh ngu từ: Viet nam

23.01.2014 06:37
 
Nhung nhan xet cua ban that chinh xac
 
 

bởi: Nguyet từ: Viet Nam

17.01.2014 13:53
 
Ông nội và ông ngoại tôi theo CS bị Tây giết, cha tôi theo CS chống Tây chống Nhật. Dì và cậu của tôi bị Mỹ giết; nhưng tôi rất ghê tởm CS. Vì sao?
Làm sao tôi tin được thằng Hồ Chí Minh lưu manh và dâm đãng. Nó bán đứng Phan Bội Châu, ký kết để Pháp trở lại hầu có thời gian tiêu diệt những đảng phái yêu nước. Hèn hạ đến nỗi không dám nhìn nhận vợ con. Làm sao tôi tin được đám quốc hội bù nhìn và tham nhũng! Làm sao tôi có thể tin đảng CS xạo xự, độc tài. Những người theo CS bây giờ chỉ vì họ chỉ có cái bao tử. Đáng tởm thật!
Nguyệt
 
 

bởi: Tha nhân từ: vn

16.01.2014 21:14
 
Ong Thien Ý khong khơ ilai vết thuong lòng, câu chuyện xưa thì đã có kich sử phán xẻt, theo tôi đã là con nguòi thì “nhân vô thập toàn”, không phải ai đến nam 20 tuoi mà củng “có cái đầu” đâu!? bởi sự lừa đảo tinh vi của chu nghia CS lúc đó khiến nhiều quoc gia vời hàng trăm triệu nguoi “mắc bầy”lý thuyết khong tưởng cua CNXH.
Hảy bao dung và khong nen oán hận nhủng sai lầm trong qua khứ cua một con nguoi…và hãy mở một con đuông cho nhung nguoi còn lầm lạc trờ lai vội công đồng.Cổ nhan có câu “không ai đánh kẻ chay lại bao giờ” thanks
 
 

bởi: Văn tiến Đạt từ: VN

16.01.2014 10:44
 
Không luận tuổi,bất cứ ai theo CS ,đều không có não bộ tốt . Những ai không chống CS, những kẻ đó không có tim,nghĩa là vô lương tâm . Vì chủ nghĩa CS qúa gian ác,tàn bạo,vô luân ,mà theo CS,không chống CS đều là vô lương tâm . Thế thôi !!!
 
 

bởi: GHI BÀN

16.01.2014 10:39
 
Người ta nói chính kiến là gì? Phải chăng là cái nhìn như thật: chẳng thêm chẳng bớt, chẳng đúng chẳng sai. Ví dụ như: theo CS là theo CS, bỏ CS là bỏ CS, đấy là cái thấy của người đẹp thấy. Cũng như bạn chống CS là chống CS, chẳng có nghĩa gì khác. Hoặc bạn nhìn nhận sự thật như nhà chép sử thì bạn chỉ ghi: năm mấy aii theo CS, năm mấy ai bỏ CS là đủ, bạn chỉ cần báo cáo như thế là xong. Bằng như bạn không theo CS tức la bạn chẳng hề biết gì đến CS, chẳng cần biết CS là gì, trong bạn chẳng hề có chút cảm xúc nào về CS, bạn sẽ rất ư là tự tại, vì bạn chẳng hề bị buột ràng bởi cái tên CS, chẳng hề bị đe dọa bới CS. Chỉ có các tên chống CS và theo CS mới làm nên các rắc rối cho cộng đồng nhân loại mà thôi. Nếu chánh kiến của bạn như thế bạn sẽ rất hạnh phúc cho dù CS có tồn tại hạy bị truất phế. OK
 
 

bởi: Vô danh

16.01.2014 10:17
 
20 tuổi là trưởng thành rồi, không có cái đầu không có bộ nảo, như là vô tri, nên mới theo CS là đúng rồi. Còn đợi đến 40 tuổi mới từ bỏ chủ nghĩa CS là thực sự không có trái tim. Nếu có trái tim thì đã từ bỏ CNCS vào năm 21 tuổi rồi.
 
Trả lời
bởi: Hoàng từ: Sàigòn

21.01.2014 16:16
 
Mười mấy tuổi tui đã không ưa CS rồi. Trước đó ba tôi làm tài xế xe cứu thương cho Pháp, sau làm tài xế hảng xăng Shell , bà nội tui tu ở một ngôi chùa tại Bến Tre thế mà ba tui không dám về thăm chỉ có mẹ và tụi tui về. Về đến quê bà nội lúc nào cũng dặn không được nói gì, bầu không khí ở quê lúc nào cũng u ám, gốc dừa nào bọn CS cũng vạt bằng phẳng rồi viết bằng sơn đỏ đã đảo Mỹ -Thiệu-Kỳ. Có khi đám nhỏ đang chơi phải bỏ chạy thục mạng về nhà vì CS đắp mô chôn mìn giết lính QG…Từ đó tui thấy họ ác, tui ghét họ.
 
 

bởi: dân đen từ: changhiu

16.01.2014 09:54
 
Dưới góc độ của một người dân bình thường, không phải CS cũng không phải quốc gia (VNCH), tôi thấy bài viết của Thiện Ý đã phá chế độ CSVN hoặc Thế giới là ý thức hệ một chiều của những kẻ bị CS đã bại! Lấy nước Mỹ là tấm gương soi, họ chống cộng bài bản và kiên quyết. Nhưng trong lý luận họ chưa bao giờ có những lời nói và luận điệu một chiều giống TT Thiệu , Diệm ngày xưa. Mỹ chưa bao giờ nói rằng CS dã man, giết người vô số… Mỹ chưa bao giờ xem Liên xô, TQ là những nhà nước độc tài… giết người không gớm tay! Mỹ vẫn tôn trọng đối thủ của họ, sẳng sàng bắt tay cầu hòa và chưa bao giờ xem đối thủ là những kẻ xấu xa, bỉ ổi… Điều đó mới thấy rằng những luận điệu “dân chủ” trên diển đàn nầy quá ấu trĩ, và thô thiễn, không lừa gạt được ai. Thậm chí có khi có tác dụng ngược. Người VN có câu “ngậm máu phun người, dơ miệng mình”. Qúy vị càng chửi rủa CSVN thì người ta lại càng thấy CS VN càng vĩ đại và tốt đẹp. Chúng ta thấy người Mỹ rất tiến bộ, rất văn minh. Họ bỏ rơi VNCH không thương tiếc và ngày nay càng xích lại gần với VNCS. Điều đó có nghĩa là gì? Là bọn VNCH, và hậu duệ của chính thể Miền Nam trước 1975 thực chất chỉ là bọn “bán nước bọt”, tham lam, chỉ vì tiền viện trợ của Mỹ, còn thực ra chính nghĩa, lòng yêu nước, thương dân gì gì đó toàn là bốc phét! Tại sao người Mỹ bỏ rơi VNCH, mà không bỏ rơi Hàn quốc, Philipine? Tại vì bọn VNCH và hậu duệ của chúng ngày nay chỉ là một bọn rùi bu, nịnh bợ, tham tiền, sợ chết, nói thì giỏi còm làm thì… ý ẹ! Mỹ quá ngán ngẫm mấy ông nầy rồi. Còn người VN thì… mình chả lạ gì nhau!
 
Trả lời
bởi: Hoàng Trần từ: USA

25.01.2014 23:14
 
Có nghe ông tống thống Mỹ nói gì nhân ngày khánh thành đài tưởng niệm những nạn nhân của bọn CS chưa?
Trong diễn văn hôm đóTổng thống W. Bush nói rằng: “Hàng trăm triệu, nhiều lắm, những cái chết oan uổng của nhân loại vì cái CNCS hoang đường và tàn bạo, vì vậy, chúng ta không còn muốn thấy bất cứ nạn nhân nào thêm nữa của chế độ Cộng Sản trên địa cầu này ! phải “Stop” lại”….
 
 
Trả lời
bởi: Vô danh

25.01.2014 23:02
 
“Tại sao người Mỹ bỏ rơi VNCH, mà không bỏ rơi Hàn quốc, Philipine? ” Vì Tàu nó muốn VN. Mỹ tạm giao VN cho Tàu và bậy giờ Mỹ sẽ chặt dứt VN ra khỏi tay thằng Tàu và đó là Mỹ làm phước cho dân VN khỏi bị Hán hóa.
Mỹ đã đưa các binh sĩ VNCH và gia đình của họ sang Mỹ hưởng phước, học hỏi nền văn minh tự do và hậu duệ của họ sẽ giúp VN sau thời kỳ hậu CS. Đó là sự tính toán của Mỹ.
Còn sự tính toán của bác và đảng là VN ta là chư hầu , một sao trên lá cờ Tàu!
 
 
Trả lời
bởi: Cong san gianh ngu từ: Viet nam

23.01.2014 06:50
 
Dung ngoai vong dang cong san ma o trong vung phu song cua Cong san, nhin thay cach hanh xe cua dang cs doi voi nguoi cung chung toc voi minh , ai khong don dau????
So di My khong ket toi cong san la vi , co ket toi cung bang thua, da co hang trieu nan nhan ket toi trong am tham roi, My va cac nuoc khong theo cong san chi ra tay giup do nan nhan ma khong can phai to mom.
An nhien tu tai trong cai vung bun cong san, nghi ra da dang la cac dang phai danh nhau !!!! haha , sao ma i to ve kien thuc vay? Dau ai bat buoc ban phai dua ra nhung nhan xet kem coi cua minh. Ngay nay co nhieu du khach tu cac nuoc tu-ban qua tham Vn, ban nen hoi nguoi ta de biet ly do cua su chong doi nhau trong da dang nhe. Dung nen ” suy bung ta, ra bung nguoi” Neu khong co su khac biet thi toi gi phai dat ten la “tu-ban” va cong san.
 
 
Trả lời
bởi: Vô danh

17.01.2014 05:28
 
Mỹ bỏ rơi VNCH sao Mỹ chăm lo cho họ sau khi miền nam bị cs ăn cướp? Còn đồng minh TQ tốt sao lại bắn vào đầu vào mặt đảng csvn, hãy trả lời coi đừng có câm miệng như ” hến” nghen?

 
 
Trả lời
bởi: Vô danh

17.01.2014 04:54
 
Ông bạn changhiu ếch nhái ểnh ươn nói như thế là quá dốt nát. Hãy qua Mỹ mà xem đài kỷ niệm NẠN NHÂN CỘNG SẢN . Hơn 100 triệu ngượi trên toàn thế giới bị cs sát hại nhưng với những loại sống trong hang hốc tối tăm thì làm sao biết được những gi xảy ra trên thế giới. Không cần cộng thêm sự đầu độc của cs với những bộ nảo chỉ toàn bả đậu bả…nói rất thấy….ghê.
 
 

bởi: nguyen thiên-y từ: Áo

16.01.2014 07:22
 
Güi tác gia …cùng tên :
Bât´cü´1 hoc thuyêt´nào, cug cân có thöi gian ddê thü nghiêm, luât lê cung do con nguoi làm ra, kg thê áp dung nhü 1 “CÔNG THÜC´”,üng´dung ddüöc cho tât ca moi nguoi,moi hoan canh”,có luât sü buôc tôi,”ddáp lai”, cung co luât sü bào chüa, bên canh Positv luôn có Negativ& nguoc lai
 
 

bởi: ngu khong chiu được từ: ngoai vn

15.01.2014 22:16
 
Dương văn Đầy ,Nguyen Thanh Công , Huynh Tan Mẩm,Tran văn Giàu,,,sinh vien VNCH truoc đay và kê cả “hậu sinh khả ố” như anh Thiên Tử phan lan, BSN , Nhô HK, SCS….đề nghị mấy chú ĐỌC VÀ NGHIỀN NGẨM BAI VIỂT này để bổ xung thêm kien thuc “ný nuận ” nhé,Thanks
 
 

bởi: East vietnam sea từ: cholon

15.01.2014 21:57
 
Bài phản biện” HẾT SỨC CHINH XÁC” khi nam 1974 toi16 tuoi ,cung voi ban be đa chung kien nhiều canh tang thuong do Mien Bac VN khởi xướng “cuoc chiến tranh huynh đệ tuong tàn” chỉ vì Mien Bac muon nhuộm đỏ toan coi VN!
Toi khong binh vực chế độ củ VNCH, nhung chí ít đay là một chế độ TỰ DO còn non trẻ, luon phai chien đau voi thù trong .giặc ngoài (Trung cộng).
Cac nuoc CS củ tren thế gioi họ đã nhan ra nhung SAI LẦM THẾ KỸ ma chu thuyet CS gay ra va cac nuoc nay tự đong đào thải,tan rã để hop voi trao lưu tien bộ cua con nguoi (hien tuong autolyse)
 
 

bởi: VAN từ: FLORIDA

15.01.2014 21:30
 
Baì viết rất hay, sâu sắc,nên đọc. Cám ơn Tác giả
 
 

bởi: changhiu từ: voa

15.01.2014 20:19
 
Tôi không biết tác giả đang sống ở đâu, chắc chắn là ở nước ngoài rồi chứ không phải VN. Tôi và gần như 90 triệu dân VN sống với CS từ năm 1975 đến nay, mà… có chết thằng Tây nào đâu! Vẫn sống làm ăn bình thường và ngày càng sung túc, con cái đi du học làm việc, làm giàu. Tôi không theo Đảng, không sinh hoạt Đoàn, Đội, không tham gia bất cứ hoạt động chính trị nào cũa CS, đơn giản tôi chỉ là một người dân bình thường như hàng triệu người dân khác. Đảng CS, và chính quyền CS thật ra cũng chỉ là một nhà nước như mọi nhà nước khác. Họ có những việc làm vi mô và vĩ mô của họ, nhưng tựu trung lại thì cũng như mọi chính thể khác trên thế giới đều vì mục đích hòa bình, độc lập, dân giàu nước mạnh! Không có gì để lăn tăn ngoài mấy chú Bất đồng chính kiến, rân chủ nhăn răng! Lý tưởng CS ngày nay cũng không quá mơ hồ và tô hồng bôi son nữa. CSVN ngày xưa đưa vấn đề Giải phóng dân tộc lên hàng đầu vì thế đã lôi cuốn hàng triệu con tim người VN đứng lên. Ngày nay trong thời bình lý tưởng đưa đất nước giàu mạnh sánh vai cùng bè bạn năm châu là một điều hợp lý, hợp lòng dân. Ngược lại theo tôi biết, những người đi theo Đảng thì lại khác, như Bác Lê Hiếu Đằng, như ngài Milovan gì gì đó…thì có thể gì đấu đá, tranh giành quyền lực bị thất bại nên sinh ra tác dụng ngược. Ở đời tham thì thâm! Mấy người theo Đảng vì mục đích leo lên cao tranh giành quyền lực cá nhân thì bị tập thể Đảng loại bỏ, đì, trù dập là đương nhiên. Vì vào Đảng là vì lý tưởng cao cả của Đảng chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Những kẻ lợi dụng Đảng cho mục đích cá nhân, lúc thắng, lúc thua, lúc thịnh lúc bại là bình thường. Môi trường Đảng là môi trường đấu tranh nội bộ không ngừng, mà những kẻ giả dối, trục lợi tức phải thất bại chua cay! Tôi không ngạc nhiên khi Đảng CS VN có những Bùi Tín, Lê Hiếu Đằng, Đảng CS quốc tế có những người như ông Milovan…Qua một thời gian tranh giành quyền lực cá nhân thất bại, họ quay lại nói xấu Đảng, bôi nhọ lý tưởng mà có thời họ theo. Những người nầy chỉ là những tên cơ hội, những tên vào đảng vì quyền lợi cá nhân, khi thất bại thì đạp đổ. Nói về Đảng CSVN ngày nay, bạn muốn theo con đường của Đảng thì theo, không thì thôi, chả ai bắt buộc. Tôi thấy đa số mấy kẻ như Lê Hiếu Đằng muốn nắm quyền lực nhưng thất bại, quay ra “bất đồng chính kiến” để giành quyền lực từ một cách khác, những kẻ tham lam thì ở đâu cũng vậy, ở đảng nào cũng thế thôi. XHCN Đông Âu xụp đổ là chuyện của người Đông Âu. Còn nhìn lại 3 nước CS Đông Á là Trung quốc, Triều tiên, Việt nam. Thì Trung quốc đã vượt lên hàng thứ hai cường quốc chỉ sau Mỹ, Triều tiên nếu không bị Mỹ và Châu Âu cấm vận, phá rối thì kinh tế họ không như ngày nay. VN thì đang tiến bộ từng ngày. Nếu thế giới tư bản Mỹ và Châu Âu sòng phẳng với mấy nước CS thì chưa biết chừng họ là những nước phát triển hơn đấy. Bây giờ mà có những luận điệu chống cộng ngây ngô như boác Thiện Ý thì giống như đứa con níc bài đặt làm chính trị, hiểu biết kém cõi, tâm chỉ toàn là thù hận thì còn đâu sáng suốt để nhận định phải trái! Nước VN hòa bình, độc lập, tự do, kinh tế như thế là khá rồi, xin mấy boác “bất đồng chính kiến, rân chủ nhăn răng” tha cho bà con được nhờ. Đừng bài trò đa đảng, đa nguyên, đa lý sự mà dân khổ, dân đau! Hãy nhìn Thái lan mà làm bài học. Người dân VN cũng dư sức hiểu họ đang sống ở đâu và họ phải làm gì.
 
Trả lời
bởi: Phan Nguyen từ: Saigon VN

28.01.2014 04:24
 
Đây mới là bài viết của một con người ” có cả trái tim và cái đầu ” .. Mấy ví ” bất đồng chính kiến ” cho dù là CS hay không Cs đều ” chê bai CS” . Bài viết đã thể hiện chính xác bản chất của vấn đề . Tác gỉa cũng ví dụ thế nào là ” đa nguyên đa đảng đối lập”. . Tất cả phải vì quyền lợi của dân tộc mình trước hết ? Mấy vị ” bất đồng chính kiến , dân chủ ..” úứ như ” êch1 ngồi đấy giếng ” không biết gì về thời cuộc về chính bản thân mình “- Chính họ là những người không có trái tim và chẳng có cái đầu ” !
 
 
Trả lời
bởi: linh từ: VN

26.01.2014 04:42
 
Nếu ông không CS, không cấu kết với CS ông làm gì có tiền, lương người lao động VN bao nhiêu mà ông nói cho con đi du học. Ăn nói không có một tí lô gic gì hết.
 
 
Trả lời
bởi: Hoàng từ: Sài Gòn

17.01.2014 08:36
 
Có một bộ phận không hề nhỏ vẫn cho rằng cộng sản là tốt, có thể loại này chưa bị cộng sản cướp đất đai , đàn áp… lần nào nên mới như vậy, giống như kiểu ra đường chưa gặp cướp thì cứ cho rằng xã hội vẫn bình yên, còn những người bị cướp giật chẳng qua là không có kỹ năng tự bảo vệ bản thân hay mang tiền vàng quá nhiều nên bị cướp để ý, sư huynh này chắc sống trong “đáy giếng” lâu ngày nên cứ tưởng xã hội VN đang rất là tự do, văn minh, hiện đại, lại còn bênh vực Triều Tiên nữa chứ, đúng là cái loại không có não.
 
Trả lời
bởi:  từ: 日本

24.01.2014 22:54
 
anh changhiu nầy 20 tuổi mà không theo cộng sản kể như là có cái đầu, sống với cộng sản từ 1975 đền nay mà không nhận ra sự ghê tõm của cộng sản thì không còn nghi ngờ cái đầu anh bằng đất.
 
 
Trả lời
bởi: rân chủ từ: h.s

16.01.2014 12:03
 
Chính vì những người có đầu óc thiển cận cho nên cọng sản mới còn tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu cọng sản hiểu được cái giá trị tự do, dân chủ thì họ không còn là cọng sản. ông bạn có thể được đầy đủ tự do, dân chủ còn những người khác chưa có thì họ phải tranh đấu để được có như ông bạn cho công bằng. à mà quên ông bạn đả có được những căn bản tự do, dân chủ chưa vậy? nếu có thì làm ơn chỉ dùm để mọi người hưởng chung.
 
 
Trả lời
bởi: vô danh từ: h.s

16.01.2014 11:28
 
ông bạn ” không có cái đầu ” đến giờ này mà vẩn chưa nhận ra cái sai lầm của đảng cọng sản VN.

 
 
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: