PHÁN QUYẾT Toà Thường Trực Trọng Tài The Hague phán quyết rằng Trung Hoa không có chủ quyền lịch sử trong vùng Bản đồ 9 vạch. – NVCANH

BẢN LƯỢC DỊCH:
 
Ngày 12 tháng 7 năm 2016
…………..
 
                                     PHÁN QUYẾT
Toà Thường Trực Trọng Tài The Hague phán quyết rằng Trung Hoa không có chủ quyền lịch sử trong vùng Bản đồ 9 vạch.
 
                                     QUYẾT ĐỊNH
 
Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Toà Thường Trực Trọng Tài  ban hành một quyết định trọng tài mà Toà tuyên bố rằng quyết định này là chung thẩm và  ( có hiệu lực) ràng buộc như qui định trong Công Ước [30] [42]
 
Các kết luận trạng được mô tả trong Quyết Định gồm những điểm sau đây:
 
VỀ “ĐƯỜNG 9  ĐOẠN”  và  ĐÒI CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG HOA  TRÊN CÁC VÙNG  BIỂN CỦA BIỂN ĐÔNG (43).
 
 • Công Ước (Luật Biển 1982) ấn định giới hạn quyền được làm chủ  vùng biển của Biển Đông và quyền này không được phép vượt qua ranh giới đã qui định trong đó  [44]
 • Các đòi hỏi của Trung Hoa có chủ quyền lịch sử, hoặc các quyền chủ quyền khác hoặc có thẩm quyền (tài phán) đối với các vùng biển trong Biển Đông bao gồm cả vùng liên hệ của bản đồ 9 đoạn là trái với Công Ước và không có hiệu lực pháp lý trong phạm vi mà các đòi hỏi ấy vượt quá giới hạn địa lý và thực sự mà Trung Hoa được làm chủ do Công Ước qui định. Công Ước đã thay thế (huỷ bỏ) bất cứ chủ quyền lịch sử,  hoặc quyền về chủ quyền hay thẩm quyền nào ở bên ngoải ranh giới được qui định trong đó (45)
 
VỀ QUI CHẾ VỚI CÁC  THỰC THỂ KHI THUỶ TRIỀU CAO ( hồ sơ số 4 và 6)
 • Các thực thể vào lúc thuỷ triều cao: Bãi Cỏ Rong,  Đá Châu Viên, Bãi Chữ Thập, Gạc Ma, Chigua và Gaven (North).
 • Các cao độ vào lúc thuỷ triều xuống: Bãi Tư Nghĩa, Gaven (South), Subi, Vành Khăn, và Suối Ngà (47).
 • Bãi Tư Nghĩa nằm trong phạm vi 12 hải lý các bãi đá trong khu thuỷ triều cao trên vùng Chigua và Sinh Tồn,  Gaven South thì nằm trong phạm vi 12 hải lý các bãi/ đá trong khu thuỷ triều cao thuộc rạng Sơn Ca trên vùng đá ngầm phía tây Thị Tứ (48)
 
VỀ QUI CHẾ CÁC  THỰC THỂ NHƯ ĐÁ/ĐẢO ( hồ sơ số 3, 5, và 7)
 • Bãi Cỏ Rong, theo  định nghĩa của Điều 121 (1)  gồm có một số vùng đất tự nhiên hợp thành, có nước vây xung quanh, và các khu vực này ở trên mặt nước khi thuỷ triều dâng cao. Tuy nhiên Điều 121 (3) của Công Ước, thì Bãi Cỏ Rong là bãi đá khi thuỷ triều cao. Mà các bãi đá lại không thể cung ứng được đủ cho con người sinh sống hay có đời sống kinh tế tự túc được, vì thế  không có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa (49)
 • Gạc Ma, Châu Viên và Chữ Thập theo định nghĩa Điều 121 (1)  gồm vùng đất tự nhiên hợp thành, có nước bao vây xung quanh, nổi trên mặt nước khi thuỷ triều lên cao. Tuy nhiên, theo mục đích của Điều 121 (3), các bãi đá này không thể  tự nó duy trì sự sống của con người, hoặc tự túc về kinh tế, vì vậy không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (50)
 • Các bãi đá Gaven North, Chi Gua, (51) , Vành Khăn và Bãi Suối Ngà nằm dưới mặt nước khi thuỷ trìều xuống, không  thể tự túc về kinh tế theo điều 121 ( 3); còn các thực thể ở mức thuỷ triều cao thuộc vùng Trường Sa chỉ là Bãi Đá  về phương diện pháp lý, nên không thể có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
 • Riêng Vành Khăn và Suối Ngà nằm cách  bờ  Palawan  200 hải lý, không trồng lấn lên bất cứ một thực thể nào mà Trung Hoa đòi hỏi chủ quyền. Vì vậy  giữa Trung Hoa và Phi Luật Tân, thì Vành Khăn và Suối Ngà hợp thành vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Phi.
 
VỀ  CAN THIỆP VÀO CHỦ QUYỀN CỦA PHI TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC ĐỊA PHI. (Hồ sơ 8)
 
 • Trung Hoa với các hoạt động của các tàu hải giám giám sát hải phận vào  ngày 1 đến 2 tháng 3, 2011 đã vi phạm Điều 27 Công Ước liên quan tới quyền chủ quyền của Phi về tài nguyên không phải là sinh vật ( khoáng sản) trong thềm lục địa Phi thuộc vùng Reed Bank, và rằng Trung Hoa đã ban hành lệnh cấm đánh cá năm  2012 trong vùng Biển Đông,  bất kể bất cứ khu vực nào, gồm cả trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi,  nhưng lại không  đặt giới hạn cho các tàu đánh cá có treo cờ Trung Hoa, đã vi phạm Điều 56 Công Ước liên quan đến quyền Chủ quyền của Phi đối với tài nguyên sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế (54)
 
VỀ VIỆC TRUNG HOA KHÔNG NGĂN CẢN CÔNG DÂN  ĐẾN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN SINH VẬT  CỦA PHI (Hồ sơ 9).
 • Qua các tàu hải giám một mặt cho phép và mặt khác không đủ cẩn trọng ngăn cản tàu có treo cờ Trung Hoa ở bãi Vằn Khăn và Suối Ngà  đánh cá vào tháng 5, 2013 , Trung Hoa đã không tôn trọng quyền của quyền đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi như vậy đã vi phạm nghĩa vụ qui định nơi Điều 58 (3)  của Công Ước (55),
 
VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG HOA LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH CÁ TRUYỀN THỐNG  Ở BÃI CỎ RONG (Hồ sơ 10) 
 • Qua các hoạt động của các tàu của chính phủ vào tháng 5 ,  2012  và về sau,  Trung Hoa đã ngăn cản một cách  bất hợp pháp  ngư dân Phi hành  nghề truyền thống trong vùng Bãi Cỏ Rong (56)
VỀ VIỆC KHÔNG BẢO VỆ VÀ BẢO TỒN MÔI SINH BIỂN (Hồ sơ 11 và 12 (B)).
 
 • Trung Hoa bằng cách dung túng và bảo vệ và không ngăn cản tàu đánh cá Trung Hoa tham dự các hoạt động đánh bắt các loài vật quí  hiếm tại bãi Cỏ Rong, Suối Ngà và các đảo khác trong vùng Trường Sa, như vậy đã vi phạm các Điều 192 và 194 (5) của Công Ước (57)
 • Trung Hoa bằng các hành vi bồi đắp tại Đá Châu Viên, Chữ Thập, Gaven, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Subi và Vành Khăn đã vi phạm các Điều 192, 194 (1) 194 (5), 197, 123 và 206 của Công Ước (58)

 

VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHIẾM ĐÓNG VÀ XÂY CẤT TRÊN BÃI VẰNH KHĂN. ( Hồ sơ 12)
 
 • Trung  Hoa xây cất các cơ sở và  các đảo nhân tạo mà không có phép của Phi đã vi phạm các Đều 60 và 80 của Công Ước liên quan đến các quyền của chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Phi (và) ngay cả khi thuỷ triều xuống, Vành Khăn không thể xây cất được (59)
 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÀU CHẤP PHÁP VỚI CUNG CÁCH NGUY HIỂM (Hồ sớ 13)
 
 • Nhân danh  điều khiển các tàu chấp pháp tại vùng kế cận bãi Cỏ Rong,  Trung Hoa đã gây ra nguy cơ đụng tàu và gây nguy hiểm cho tàu và nhân viên của Phi. Toà quyết định rằng Trung Hoa đã vi phạm các qui luật 2, 6, 7, 8 15,và 16 bộ luật COLREGS và như vậy vi phạm Đều 94 Công Ước (60)
 
VỀ LÀM GIA TĂNG HAY NỚI RỘNG TRANH CHẤP GIỮA CÁC BÊN (Hồ sơ 14)
 
 • Trong khi tiến hành thủ tục này của Toà án, Trung Hoa đã gây thêm căng thẳng giữa các bên bằng cách hút bùn/cát,  bồi đắp đảo nhân tạo,  và  các  hoạt động xây cất ( trong một số trường hợp rõ rệt được liệt kê trong quyết định này)
 
VỀ CÁCH ỨNG XỬ TƯƠNG LAI CỦA CÁC BÊN TRANH  TỤNG ( Hồ sơ 15)
 
 • Hai bên phải tuân thủ Công Ước, gồm cả các điều khỏan giải quyết tranh chấp, tôn trọng  các quyền và  các tự do của các nước khác  được qui định trong Công Ước.
 • Không bên nào dị nghị phán quyết này (62).
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: