HÙNG SỬ THI – TẬP I HỊCH SÔNG NÚI- PHÙ HƯ DẬT SĨ VÕ THẠNH VĂN

Hịch

SÔNG NÚI

[Bài 1/10]

“Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(1) Cha ông dựng nước giữ thành

Chí cao trấn ải. Tài lành yên dân

Mấy phen phạt Bắc kinh thần

Mưa rơi. Sương rớt. Mây vầng. Sao băng

(2) Đánh cho dài tóc đen răng

Đánh cho sập núi, lặn trăng cuối trời

Đánh khoe vũ lộng tuyệt vời

Tuyết tan. Băng vữa. Đá rời. Cát sa

(3) Đánh xây dinh trấn nghiêm tòa

Đánh tô sử sách chói lòa Nam môn

Đánh cho tán đởm, kinh hồn

Gió treo đường kiếm. Bão dồn màn tên

(4) Đánh cho giăc cướp tan tành

Thương cùn. Mác lụt. Đao trành. Nỏ lay

Đánh đêm thắp đuốc làm ngày

Đánh tung cờ xí rạng mày đại doanh

(5) Đánh bay sương phủ mặt thành

Đánh nghiêng sao rụng, trăng chành biên cương

Đánh nêu ý chí quật cường

Đánh rao tài lẫy danh lừng thiên thu

(6) Đánh tan biên ải sa mù

Đánh cho hàng tướng bái từ nguyên nhung

Đánh nêu rõ mặt anh hùng

Nam Bang trí dũng sử bừng cảo thơm

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

[Bài 2/10]

“Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(7) Cha ông kiêu dũng nhọn trời

Vào trong tế thế. Ra ngoài kinh bang

Gương soi. Ngọc chiếu. Đá vàng

Yên bung. Tóc dựng. Ngang tang. Dáo phơi

(8) Đánh cho giặc khiếp oai trời

Đánh rao hịch sống rạng lời đồng dao

Đánh lay Bắc Đẩu, Nam Tào

Rung rinh thái cổ. Xanh xao sử thừa

(9) Đánh tràn đạn bão, tên mưa

Đánh sâu nhát cuốc, đường bừa lên hoa

Đánh tô xuân thắm, đông hòa

Đánh vun rẩy bắp, nương cà đâm bông

(10) Đánh xinh ao nhụy, sen hồng

Đánh tươi lúa mọc xanh đồng ca dao

Đánh cho trai kiệt, gái hào

Mương khai (ruộng thấp, vườn cao) dậy tình

(11) Đánh Đông –tuyết kết băng trinh

Đánh Tây –thịnh trị thái bình Nam Bang

Đánh Nam –trăng chếch võ vàng

Đánh thu Bắc trấn –rừng hoang biên thùy

(12) Đánh vung kiếm, kích, đao, chùy

Thép xanh rờn rợn, sụt sùi kinh oai

Đánh cho hoa trổ tình người

Văn đàn bút lộng, mực ngời dấu xưa

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

[Bài 3/10]

 

 “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(13) Kiêu lấp biển. Dũng vá trời

Cha ông muôn thuở tuyệt vời kiếm cung

Chinh Nam. Phạt Bắc. Thương cùn

Mài gươm lưng ngựa máu sùng sục sôi

(14) Đánh nêu hùng khí ngất trời

Trống rung. Hịch nổi. Sao dời. Tinh sa

Đánh cho nắng quáng, đèn lòa

Cho quân giặc nước nhập nhòa buông gươm

(15) Đánh nhô cọc nổi, ghe chìm

Cho loài Mông, Hán đứng tim, lạc thần

Đánh xui trời thấp, đất gần

Gió xoay. Cát nổi. Mây vầng. Sương chao

(16) Đánh cho Nguyên, Tống lộn nhào

Đánh cho Ngô, Việt cúi chào trai Nam

Đánh cho bôn tẩu nghìn năm

Cho bầy chuột cỏ tối tăm mặt mày

(17) Đánh tung cờ phất, gió lay

Cho đêm nhả mật. Cho ngày rơi châu

Cho trời ngưng bóng đỉnh đầu

Cho sông dậy sóng ba đào dìm quân

(18) Đánh khuyên dã thú thành nhân

Đánh chao nguyệt lạc, sương ngần đầu non

Đánh cho thảo khấu chui lòn

Đánh run ngựa giặc chân bon chạy dài

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

[Bài 4/10]

“Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(19) Tài xô núi. Sức bạt đồi

Kích vươn tua tủa. Sử ngời mang mang

Bao phen giặc Bắc tan hàng

Mấy lần lưng mật, dập gan, cuốn cờ

(20) Đánh vung kiếm nhả thép mờ

Ngẩn ngơ ngọn giáo. Sửng sờ đường gươm

Da phơi. Tóc nhuộm. Máu vương

Núi sông chôn xác. Chiến trường liệm thây

(21) Đánh chừa kiếp khác đầu thai

Mộ bia gạch nát. Đền đài rêu hoang

Đánh nghiêng cung khuyết điêu tàn

Đánh thơm sử sách danh vang tài thần

(22) Đánh xui lịch sử xoay vầng

Vang danh thiên hạ xa gần biết tên

Đánh khơi sông núi sấm rền

Đánh nêu cương lĩnh hưng bền dấu son

(23) Đánh cho bạt vía, kinh hồn

Chấn oai Trung thổ, sông cồn biết uy

Đánh cho đương sắc xuân thì

Trai Nam, gái Việt kiêu kỳ sánh duyên

(24) Đánh khai hoa trổ ba miền

Đất nung tim phổi. Biển truyền chí cao

Núi sông dậy khí anh hào

Ầm ầm thác đổ. Ào ào suối tuôn

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

[Bài 5/10]

“Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(25) Cha ông kiệt phách tài hoa

Chí hưng sông núi. Khí lòa sử xanh

Chước mưu tô đẹp hoàng thành

Bap phen thảo phạt tan tành giặc khơi

(26) Nghiến răng. Trợn mắt. Vì đời

Hươi đao chém tướng tạ trời đất thiêng

Quách tan. Thành rã. Lũy nghiêng

Đánh cho Hậu Thổ, Hoàng Thiên mĩm cười

(27) Đánh phô lăng tẫm sáng ngời

Đánh xây miếu mộ đá rười rượi xanh

Đánh cho rõ ngọn, thấu ngành

Nghìn năm giặc khiếp tài lành Nam Bang

(28) Đánh nêu nòi giống rỡ ràng

Con Hồng. Cháu Lạc. Hoàng thân. Vương hầu

Quén vun đất mẹ nhiệm mầu

Tô bồi xương máu tươi màu quê cha

(29) Đánh cho khiếp quỷ, kinh ma

Vàng tan. Ngọc nát. Trăng sa. Sao dời

Đánh gây bão táp ngập trời

Đá ghi sử sách muôn đời tri ân

(30) Đánh nung nước dậy sóng thần

Rừng tuôn nhựa sống. Núi tràn khí thiêng

Đánh tung cờ rợp khắp miền

Biển khơi kình ngạc. Đất liền phụng lân

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

 [Bài 6/10]

 

 “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(31) Mưu quỷ khóc. Chước thần sầu

Đánh răn ma sống cụt đầu, khóa tay

Làm cho đảo lộn đêm ngày

Phanh thây giặc nước phơi đầy lạch sông

(32) Đức: sông chuyển. Hạnh: núi vầng

Đánh thu Lưỡng Quảng tôi thần ngậm cay

Quyết cho nuốt nhục phen nầy

Khoanh tay. Cúi mặt. Khép mày. Van lơn

(33) Đánh xui ngựa quý dựng bờm

Voi thiêng Tượng Quận thác dồn qua sông

Đánh bừng cờ rợp quân doanh

Hàng hàng sĩ tốt tung hoành núi khơi

(34) Đánh ghi bia đá để đời

Đánh truyền bia miệng lời lời lưu phương

Đánh cho Việt Triết hoằng dương:

Lễ. Nghi. Trí. Tín. Cương. Thường. Dũng. Nhân

(35) Đánh như cha mẹ dỗ dành

Đánh nêu thánh đức đạo lành tiền nhân

Đánh cho đẹp mộ, yên phần

Anh linh liệt sĩ xả thân vì đời

(36) Đánh cho thuyền luyến biển khơi

Từng vồng đất sỏi thành nồi cơm ngon

Đá mềm. Chân cứng. Lòng son

Tim vàng. Xương sắt. Da đồng. Phổi gan

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

 [Bài 7/10]

 

 “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(37) Cha ông yêu nước thương nòi

Bậm môi, trợn mắt chém loài gian manh

Phạt bầy nhăng nhít nhặng xanh

Khiếp uy thảo mảng. Nức danh lương thần

(38) Nước sôi. Sông cuộn. Sóng rền

Đánh khoe long hổ sân đền nhe nanh

Chí xui voi đá công thành

Ưng lồng. Lân cuộn. Cọp tranh. Beo vờn

(39) Đánh như hổ đấu, rồng vươn

Sánh đôi long phụng điều phương cõi ngoài

Đánh gom hải giác, thiên nhai

Đánh thu thiên hạ lụy tài Nam quân

(40) Chiêng rung. Trống nổi. Mây quầng

Ngữa trông gươm báu chin tầng vua trao

Đánh say máu đẫm chiến bào

Sấm ầm vó ngựa. Mưa rào chân quân

(41) Đánh cho hiển lộng sóng tràn

Phụng dâng Tiên Tổ rỡ rang Suối Tiên

Đánh rao dậy khắp bưng biền

Sĩ phu, hào kiệt từng miền phục hưng

(42) Đánh khao binh mạnh tướng hùng

Đánh mừng thế nước máu sùng sục sôi

Lòng dân bão dậy phong lôi

Đánh rền sông núi từng hồi Hịch vang

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

 [Bài 8/10]

 

 “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(43) Mẹ rồng. Con phụng. Cháu Tiên

Vung chân đạp lở thành liền quân xa

Đánh vì nợ nước, thù nhà

Đánh phơi trắng nhục mấy tòa ải quan

(44) Kiêu sa. Ngạo nghễ. Ngang tàng

Dáo bay đầu giặc. Kiếm làn phanh thây

Xe lăn. Ngựa xé. Voi dày

Đánh xâm mắt liễu mày ngài nên danh

(45) Đánh mừng võng lọng xênh xang

[Cán anh đi trước. Kiệu nàng theo sau]

Đánh nguyền chung thủy bạc đầu

Đánh thề đầm ấm cau trầu xứng duyên

(46) Đánh từ thôn, ấp, bưng, biền

Nam thanh. Nữ tú. Trai hiền. Gái ngoan

Hài thêu tha thước trướng loan

Đánh che nón rợp cội nguồn biên duyên

(47) Đánh nêu liệt nữ, thuyền quyên

Cởi voi thúc trận trống chiêng dập dồn

Đánh cho khiếp nhược kinh hồn

Đánh cho ngoại sử lưu đồn thiên thu

(48) Đất tung. Đá rớt. Khói mù

Danh oai nữ kiệt, anh thư nước nhà

Gió lay. Mây rụng. Sương sa

Sấm rền quan ải. Chớp lào trời Nam

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

[Bài 9/10]

 

 “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(49) Đánh cho rừng nối biển liền

Đánh cho viễn thủy trường nguyên gợi tình

Đánh cho vàng đá trung trinh

Đánh cho thiên hạ thái bình muôn nơi

(50) Đánh xây nhân ái tình người

Đánh cho trăm trứng thắm tươi một dòng

Đánh cho bếp rực than hồng

Đánh cho bằng hữu tụ đông giao thừa

(51) Đánh rung chuông vọng tháp chùa

Đánh hun thánh thất, đền đài ngát hương

Đánh xông trầm tỏa giáo đường

Câu kinh thánh đức. Tình thương nhiệm huyền

(52) Đánh soi trăng sáng ba miền

Đánh sưỡi nắng ấm mái hiền trường xưa

Đánh che thôn rợp bóng dừa

Đánh ru ve hát khúc trưa vào làng

(53) Đánh vun bờ cõi yên lành

Đánh vươn khói tõa lều tranh sớm chiều

Đánh bồi ruộng lúa phong nhiêu

Đánh ươm da trắng mỹ miều nắng mưa

(54) Đánh ru nhịp võng đu đưa

Bên nôi mẹ hát khúc trưa giấc nồng

Dạy cho chị biết thờ chồng

Khuyên anh thật dạ yêu nồng vợ con

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hịch

SÔNG NÚI

[Bài 10/10]

 

 “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.

Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” (Hịch Tây Sơn)

(55) Đánh khoe đám cưới đầu làng

Rượu hồng. Pháo đỏ. Lọng vàng. Vu quy

Đánh trao khăn gấm quạt quỳ

Ngón tay thon búp xuân thì sánh duyên

(56) Đánh thơm má lúm đồng tiền

Đánh phô huê dạng mẹ Tiên, cha Rồng

Trán cao. Mắt sáng. Môi hồng

Rực màu lúa chín vàng đồng ca dao

(57) Núi khơi. Rừng trổ. Tình trào

Đánh khuyên trẻ hát phong dao trưa hè

Đánh cho én liệng lập lòe

Đầu xuân ong lại. Cuối hè bướm qua

(58) Đánh thu vựa lẫm đầy nhà

Bím tơ tóc thắt đuôi gà tuổi ngoan

Cho bao thế phả huy hoàng

Sông dâng. Nước cuộn. Sóng tràn. Trăng nghiêng

(59) Đánh khua tiếng guốc em hiền

Phiên chiều về chợ nón xiên vạt bồng

Giục màu phượng thắm trổ bông

Sân trường tụ phấn. Cội hồng đơm hoa

(60) Đánh khuyên đoàn kết một nhà

Trăm con một mẹ ruột rà ấm êm

Nối chung trắng khúc xương mềm

Nối dài cuốn rốn. Nối thêm máu đào

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: