“Tắm nắng” (19xx) – Nicola Simbari

“Buổi sáng mờ sương” (19XX) – Paul Parsons

“Người bên cửa sổ” (1925) – Salvador Dali

“Buổi sáng Carolina” (1955) – Edward Hopper

“Thuyền đỏ với buồm xanh ” (1907) – Odilon Redon

“Bồ câu” (1957) – Picasso

“Mẹ” (1971) – James McNeill Whistler

“Chân dung Vava” (1956) – Marc Chagall

“Trưa thu” (19XX) – Đỗ Xuân Doãn

“Một nơi có mặt trời” (2002) – Billy Hassell