Chỉ Có Người Mỹ Bại Trận

     Người Việt ta, nhất là những người cọng sản, nên đọc bài dưới đây,                         để mà xám hối về những hành xử tàn tệ với nhau. Cùng một mẹ                                Việt Nam mà từng đối xử với nhau tàn ác hơn loài thú dữ.                     Chỉ Có Người Mỹ Bại Trận “Chỉ Có Người Mỹ Bại Trận”  Phạm Hoài … Tiếp tục đọc