Xã hội chủ nghĩa là …….? bài của Minh Hai

Xã hội chủ nghĩa là …….? Là đầy tớ của nhân dân… Người cầm quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn nêu cao khẩu hiệu “ mỗi cán bộ, công nhân viên nhà nước là đầy tớ của nhân dân, do dân và vì dân”. Tôi xin nêu rõ người đầy tớ là lớp … Tiếp tục đọc