Hồ trường thơ Nguyễn Bá Trác

Hồ trường     Đại trượng phu Không hề xé gan, bẻ cột Phủ cương thường Hà tất tiêu dao Bốn bể luân lạc tha phương Trời Nam, nghìn dặm thẳm Non nước, một màu sương Chí chưa thành, danh chưa đạt Trai trẻ bao lăm, mà đầu bạc Trăm năm thân thế, bóng tà … Tiếp tục đọc