Cụ Nguyễn Đình Chiểu

Mù đôi mắt, sáng tâm linh SỐ MẠNG VÀ VINH QUANG CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1822-1888) BÁC SĨ KIÊM HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN THỌ NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH MÙ CỦA CỤ ĐỒ CHIỂU VÀ PHẢN HƯỞNG CỦA BỆNH ẤY TRONG TÂM TRẠNG VÀ TRIẾT LÝ TÁC GIẢ LỤC VÂN TIÊN «Sự đời thà … Tiếp tục đọc